Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Infokanál

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem

Czech POINT

Czech POINT

Svátek

Svátek má Pavla

Mapový porttál

.

Zlínský deník

Východ a západ slunce

Slunce vychází:04:43

Slunce zapadá:21:01

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 6. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Zobrazit více ...

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

Certifikát

Obec Žlutava - ekatalog.czMěstské, obecní úřady - ekatalog.cz

Navigace

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Žlutava, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
Školní řád mateřské školy, Žlutava 1. 8. 2017

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Čj.:
Vypracovala: Věra Hermanová, vedoucí učitelka MŠ
Schválila: PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy
Účinnost ode dne: 01. 09. 2017
Vydáno dne: 01. 08. 2017
Pedagogická rada projednala dne: 16. 08. 2017
Aktualizováno dne:
Obsah školního řádu:
I. Základní ustanovení
II. Právní souvislosti
III. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání a pravidla
vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
IV. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí
V. Podmínky pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání
VI. Školní matrika
VII. Provoz a vnitřní režim mateřské školy
VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
IX. Zacházení s majetkem mateřské školy
X. Závěrečná ustanovení
Základní škola a Mateřská škola Žlutava, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 61 Napajedla
Školní řád mateřské školy, Žlutava 1. 8. 2017

                                                     čl. I
Základní ustanovení
Ředitelka Základní a Mateřské školy Žlutava, okres Zlín, příspěvková organizace
v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) v platném
znění, vydává tento školní řád, kterým se upravují podrobnosti práv a povinností
dětí a jejich zákonných zástupců a zaměstnanců MŠ a jejich vzájemné vztahy. Dále
upřesňuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí, podmínky zacházení s majetkem MŠ a upřesňuje podmínky
povinného předškolního vzdělávání a přijímání dětí mladších tří let.

                                                   čl. II
Právní souvislosti
Obsah školního řádu je vymezen dle následujících právních norem:
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
- vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
- Úmluva o právech dítěte
- Jiné související normy

                                                čl. III
Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání a
pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a
vzdělávání
Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
- podporuje komplexní rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
- doplňuje rodinnou výchovu
- podílí se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji osobnosti dítěte
- podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
- podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
- vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
- napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního
vzdělávání
- poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami
- vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah
vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.
3. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
Každé dítě, přijaté do MŠ má právo:
- na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 čl. III tohoto
školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho
osobnosti
- na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými
zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
- na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ
- při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských
práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem
- dítě má právo být respektováno jako individualita (právo na chování přiměřené
jeho věku, právo ovlivnit rozhodnutí, co se s ním stane)
- další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto
školního řádu
Každé dítě, přijaté do MŠ je povinno:
- dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ (s ohledem na slušné a bezpečné
chování)
- dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců
- šetrně zacházet s hračkami, učebními pomůckami a jiným majetkem MŠ
4. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců dětí přijatých do MŠ
Práva zákonných zástupců – rodičů, opatrovníků, osvojitelů:
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ, které se týkají podstatných záležitostí
vzdělávání dětí
- na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
Zákonní zástupci dětí jsou povinni:
- přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)
- zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu do MŠ bylo vhodně a čistě
upraveno
- osobně se účastnit na projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání
dítěte
- informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání dítěte a kolektiv dětí v mateřské škole (např. infekční
onemocnění, alergie, vrozené vady, pooperační stavy apod.)
- oznamovat mateřské škole údaje o dítěti podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona
č. 561/2004 Sb., které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost
dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky)
- řádně a včas omlouvat své dítě – osobně nebo telefonicky do 7,30 hod., písemně
do omluvného sešitu v dětské šatně do 7,30 hod.
- zapisovat do omluvného sešitu důvod nepřítomnosti (návštěva lékaře, nemoc,
rodinné důvody) u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné
- v daném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné (vždy do 15.
dne v měsíci)
- dodržovat organizaci provozu MŠ a vnitřní režim, řídit se tímto školním řádem
a jinými směrnicemi
- dodržovat pravidla slušnosti a ohleduplnosti při styku se všemi zaměstnanci MŠ,
jinými dětmi a jinými zákonnými zástupci
- konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a
podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny ve čl. IV tohoto školního řádu
5. Základní práva a povinnosti pedagogických pracovníků
Ve vztahu k zákonným zástupcům má pedagogický pracovník:
- usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a zákonnými zástupci
- umožňovat zákonným zástupcům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho
hodnocení
- vést se zákonnými zástupci průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a
učení
Pedagogičtí pracovníci mají právo na:
- nepřijetí nemocného (infekční nebo zjevné onemocnění či silné nachlazení)
dítěte do MŠ a má právo požadovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
dítěte na pobývání v MŠ a v dětském kolektivu
- zajištění podmínek potřebných pro výkon pedagogické činnosti a to především
na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí
nebo zákonných zástupců
- na to, aby nebylo do jejich pedagogické činnosti zasahováno v rozporu
s právními předpisy a to při výchovně vzdělávacím procesu
- využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se
základními cíli předškolního vzdělávání
- na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti
Pedagogický pracovník je povinen:
- chránit a respektovat práva dětí a dbát na jejich bezpečnost a chránit jejich zdraví
- vytvářet svým přístupem pozitivní a bezpečné klima
- vykonávat svou pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
- zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o
zdravotním a rodinném stavu dětí a výsledky poradenského zařízení, se kterými
přišel do styku
- poskytovat zákonným zástupcům informace o výchově a vzdělání jejich dětí
- neprodleně informovat zákonné zástupce o změně zdravotního stavu dítěte

                                                   čl. IV
Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při
vzdělávání dětí

1. Změna určených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho
stravování
- při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy (vedoucí učitelka) po dohodě se
zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah stravování dítěte.
- rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ,
stravovalo vždy.
- organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí
zvláštním předpisem – Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
v platném znění
- stravování v MŠ se řídí výživovými normami a principy zdravého stravování
- kromě jídel je zajišťován i pitný režim v průběhu celého dne
- výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu MŠ následovně:
strávníci do 6 let: dopolední docházka 28 Kč
celodenní docházka 34 Kč
strávníci 7 let (děti s odkladem školní docházky):
dopolední docházka 32 Kč
celodenní docházka 39 Kč
2. Podmínky platby stravného a úplaty za vzdělávání v MŠ
- zákonný zástupce je povinen úplatu za stravování dítěte i za předškolní
vzdělávání (dále jen školné) uhradit vždy do 15. dne v měsíci na účet školy nebo
v hotovosti u vedoucí školního stravování
- číslo účtu školy u České spořitelny v Napajedlech: 1410622309/0800,
konstantní symbol: 0308
- 15. dne v měsíci musí být platba připsána na účet školy
- dítěti, jehož zákonní zástupci hradí úplatu za stravování a za školné na účet
školy, byl přidělen variabilní symbol, který zůstane stejný po celou dobu
docházky dítěte do MŠ
- při platbách na účet školy zákonný zástupce uvede přidělený variabilní symbol
a do poznámky napíše při platbě za školné: např. Adam Novák – školné 400 Kč,
při platbě za stravné: Adam Novák – stravné 625 Kč
- výše školného je po celý školní rok neměnná a jeho výše je stanovena vždy do
30. června
- děti, které mají předškolní vzdělávání povinné, mají docházku bezúplatnou,
školné neplatí
- výše úplaty od školního roku 2017/2018 stanovena na 400 Kč měsíčně
- u nově přijatých dětí zákonný zástupce uhradí vratnou zálohu na stravování ve
výši 300 Kč, záloha bude vrácena při ukončení docházky dítěte do MŠ.
3. Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění
- děti, které do 31. srpna daného roku dovršily 5 let, mají od 1. 9. 2017 povinné
předškolní vzdělávání – zákon č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), § 34
- nesplnění povinnosti je přestupkem podle § 182 školského zákona v platném
znění a zákonný zástupce se vystavuje postihu
- povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky
v pracovních dnech
- v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
v platném znění, je předškolní vzdělávání stanoveno v rozsahu nepřetržitých 4
hodin denně, v naší MŠ od 8 do 12 hodin
- tyto děti podléhají školnímu provozu základní školy, což znamená, že mají volno
jen při platných prázdninách
- zákonní zástupci jsou povinni děti řádně omlouvat a v omluvném sešitě uvádět
důvody absence (návštěva lékaře, nemoc, rodinné důvody)
- jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní
docházky do MŠ
b) v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální podle § 47 a 48a, (pro děti s odkladem školní docházky)
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které
ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.
- zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání
způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové MŠ. Oznámení
je povinen učinit 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná
povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tedy do konce května.
4. Individuální vzdělávání dítěte § 34b
- zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro
dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno
- zákonný zástupce je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce před
počátkem školního rok, tedy do konce května
- v průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního
vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání
dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu
vzdělávání
- oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí
obsahovat: a) jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte
- ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně
vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází
z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
- mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání
- v naší MŠ se ověřování uskuteční vždy druhé pondělí v listopadu a náhradní
termín ověření, druhé pondělí v prosinci
- zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit
účast u ověření
- ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce
dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu
- odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ o ukončení individuálního vzdělávání
nemá odkladný účinek
- po ukončení individuálního vzdělávání dítěte jej nelze opětovně individuálně
vzdělávat
- výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce
dítěte, s výjimkou kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů
na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
5. Upřesnění podmínek předávání dětí zákonnými zástupci pedagogickým
pracovníkům ke vzdělávání v mateřské škole a jejich předávání zákonným
zástupcům po ukončení vzdělávání
- Zákonní zástupci dítěte nebo jimi pověřené osoby dochází do MŠ v době
provozu MŠ tj. od 6,30 hod. do 16 hodin. Nebudou vpuštěni do prostor MŠ dřív,
než v době zahájení provozu v 6,30 hod. a děti vyzvedávají v souladu
s ukončením provozní doby v 16 hod., nikoliv později.
- Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně
nutnou pro předání dítěte pedagogickému pracovníkovi nebo převzetí dítěte, po
dobu jednání s pedagogy MŠ nebo vedoucí školního stravování.
- Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ tj. od 6,30 do 8 hod.
předávají dítě po jeho přezutí a převlečení pedagogickým pracovníkům osobně,
nelze dítě doprovodit ke vchodu MŠ nebo do šatny. Dítě musí být vždy osobně
předáno zákonným zástupcem pedagogickému pracovníkovi. V opačném
případě MŠ nenese odpovědnost za bezpečí dítěte.
- Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby přebírají dítě po skončení
vzdělávání od pedagogického pracovníka MŠ a to buď ve třídě nebo na zahradě
MŠ a to v době určené pro přebírání dětí zákonnými zástupci tj. od 14,15hod.
do 16 hodin.
- Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho předávání a
přebírání při vzdělávání v MŠ, avšak pouze s vystaveným písemným
pověřením, které je zákonnými zástupci podepsáno, jedná se o tiskopis
Zmocnění.
- Pokud si zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby do skončení provozní doby
MŠ tj. do 16 hodin dítě nevyzvednou, postupuje pedagogický pracovník
následovně:
a) snaží se telefonicky kontaktovat zákonné zástupce nebo pověřené osoby
b) informuje telefonicky ředitelku školy
c) pokud se do hodiny od ukončení provozní doby MŠ nezkontaktuje se
zákonným zástupcem, řídí se doporučením MŠMT – obrátí se na zřizovatele
Obec Žlutavu, popř. na MĚÚ Otrokovice, na odbor sociálních věcí, který je
podle §15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen
zajistit dítěti neodkladnou péči
d) popřípadě se obrátí na Policii ČR podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kdy má každý právo
obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc, policie je
oprávněna kontaktovat osobu ze strany OSPOD (orgán sociálně právní
ochrany dětí), která má pohotovostní službu
e) ve spolupráci s Policií zajistí pedagogický pracovník sepsání protokolu a
následné předání dítěte pracovníkovi OSPOD
f) pedagogický pracovník ani jiný zaměstnanec MŠ není oprávněn a nesmí
svévolně opouštět zařízení MŠ s dítětem.
6. Způsoby omlouvání dětí
- děti lze omlouvat osobně pedagogickému personálu, zápisem do omluvného
sešitu v šatně, nebo telefonicky na tel. 577945868 den předem kdykoli v
průběhu dne od 6,30 do 16 hod., v příslušný den nejpozději do 7,30 hodin, jiný
způsob omlouvání není možný
- pokud zákonný zástupce dítě řádně neomluví, bude dítěti psáno celodenní
stravné
- v případě stavu po nemoci nebo dlouhodobé absenci je zákonný zástupce
povinen oznámit do 7,30 hodin příslušného dne fakt, že dítě se v daný den do
MŠ dostaví (pokud do 7,30 hodin nepředá zákonný zástupce dítě osobně) a to
z důvodu organizace školní jídelny.
7. Omlouvání dětí s povinností předškolní vzdělávání
- způsoby omlouvání stejné jako v předchozím bodě (čl. IV, bod 6)
- pro děti s povinným předškolním vzděláváním je veden sešit evidence
omlouvání, kde zákonný zástupce uvede jméno a příjmení dítěte, datum, důvod
nepřítomnosti (návštěva lékaře, nemoc, rodinné důvody) a podpis zákonného
zástupce
- ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte,
zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do
3dnů ode dne výzvy § 34a, odst. 4
8. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců o průběhu
vzdělávání dětí
- zákonní zástupci se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu
vzdělávání konkretizovaných dle podmínek mateřské školy uvedených ve
školním vzdělávacím programu (ŠVP), který je dostupný na nástěnce u vstupu
do budovy MŠ i na webových stránkách školy
- zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během školního roku v době určené
pro příchod dětí do MŠ nebo při přebírání dětí z MŠ informovat u
pedagogického pracovníka o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
- zákonní zástupci si mohou domluvit s ředitelkou MŠ nebo pedagogickým
pracovníkem MŠ vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální
pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných
zástupců ke vzdělávání dítěte
- ředitelka MŠ nebo pedagogický pracovník MŠ mohou vyzvat zákonné zástupce,
aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání
dítěte, v tomto případě vzniká v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 písm. b)
školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění, povinnost zákonného zástupce
se na vyzvání ředitelky MŠ osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání dítěte
- 1x ročně se v MŠ koná třídní schůzka se zákonnými zástupci dětí, na které jsou
informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných
záležitostí vzdělávání dětí
- v případě potřeby může být svolána i mimořádná schůzka zákonných zástupců
s vedením mateřské školy a to především z provozních důvodů
- o pořádání a organizaci akcí MŠ (divadelní představení, besídky, exkurze, výlety
apod.) jsou zákonní zástupci vždy v předstihu informováni písemně na
vstupních dveřích do budovy MŠ a na webových stránkách MŠ
- zákonným zástupcům je doporučeno pravidelně sledovat informace na
vstupních dveřích, na nástěnkách a webové stránky.

                                                    čl. V
Podmínky pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
nejdříve však pro děti od 2 let (platí do 31. 8. 2019).
1. Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
- zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května,
v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), stanoví
ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem mateřské školy termín, dobu a místo
zápisu a zveřejní je na vstupních dveřích do budovy MŠ a na webových
stránkách školy i v místní kabelové televizi
- před zápisem do mateřské školy jsou zveřejněna kritéria přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání (na vstupních dveřích do budovy MŠ a na webových
stránkách školy)
- ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o
stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce 3 měsíce
- do MŠ zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají
místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském
obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově,
a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (nabývá
účinnost od 1. 9. 2017)
- do MŠ zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo
trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu, v příslušném školském obvodu (§
179 odst. 3)nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (nabývá účinnost od 1.
9. 2018)
- do MŠ zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem
trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském
obvodu (§ 179 odst. 3) nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, které
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (nabývá účinnost od 1.
9. 2020)
- dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku,
pokud to umožňuje kapacita
- na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podané zákonnými
zástupci, vydává ředitelka školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání a to v souladu se zákonem 500/2004 Sb.,
správní řád a zákonem 561/2004 Sb., školský zákon
- mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. To se nevztahuje na děti
s povinností předškolního vzdělávání
- po ukončení správního řízení týkajícího se přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání budou na veřejně přístupném místě (na vstupních dveřích do budovy
MŠ, na webových stránkách školy, v místní kabelové televizi) zveřejněna čísla
jednací přijatých dětí a to nejméně po dobu 15 dnů
- zákonní zástupci dětí, které nebyly k předškolnímu vzdělávání přijaty, obdrží
rozhodnutí o nepřijetí osobně v MŠ nebo poštou doporučeným dopisem
- v souladu s § 37 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění,
zákonný zástupce dítěte předloží ředitelce školy bez zbytečného odkladu
rozhodnutí ředitele/ ředitelky základní školy o odkladu povinné školní docházky
dítěte
- děti mladší 3 let (včetně dětí tříletých) mají mít osvojeny základy hygienického
chování (samostatné používání WC, popř. s dopomocí dospělého, umí smrkat a
používat kapesník, samostatně nebo s mírnou dopomocí se najíst a napít
z hrnečku, samostatně nebo s mírnou dopomocí se oblékat a obouvat).
2. Ukončení předškolního vzdělávání
- Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném
zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,
jestliže
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší než dva týdny
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz
mateřské školy
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské
poradenské zařízení
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské
škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a
nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
- Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro
které je předškolní vzdělávání povinné § 35 školského zákona (nabývá účinnosti
od 1. 9. 2017).
- Zákonný zástupce může ukončit docházku dítěte i bez udání důvodů a to
písemnou formou, nutné je uvést datum ukončení docházky, podpis zákonného
zástupce a současně je nutné vyrovnat veškeré finanční závazky vůči MŠ.

                                                        čl. VI
Školní matrika
Do školní matriky jsou zařazeny všechny děti přijaté k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole.
- List školní matriky obdrží zákonní zástupci na třídní schůzce v měsíci červnu.
- Vyplněný list školní matriky podepíší, nechají potvrdit dětským lékařem a při
nástupu dítěte předají zpět do mateřské školy.
- List školní matriky obsahuje následující údaje:
a) jméno a příjmení dítěte
b) datum narození
c) rodné číslo
d) státní občanství
e) zdravotní pojišťovnu
f) jména a příjmení zákonných zástupců a telefonní kontakty
g) adresu a telefon při náhlém onemocnění
h) přihlášení dítěte ke stravování v mateřské škole
i) vyjádření lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte
j) další osoby pověřené přiváděním a odváděním dítěte
k) u rozvedených rodičů – svěření do péče a úpravu styku druhého rodiče
s dítětem
l) podpisy zákonných zástupců a datum
- zdravotní stav dítěte a potvrzení o očkování doplní do listu školní matriky dětský
lékař, bez tohoto potvrzení nelze dítě do MŠ přijmout, netýká se dětí
s povinností předškolního vzdělávání
- zákonný zástupce je povinen nahlásit změnu v údajích v listu školní matriky,
jedná se zejména o změnu bydliště, telefonní kontakty a zdravotní stav a další
skutečnosti, které by mohly mít vliv na další vzdělávání dítěte v MŠ
- informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro
vnitřní potřebu mateřské školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a
pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

                                                          čl. VII
Provoz a vnitřní režim mateřské školy
Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem, s provozní dobou
od 6,30 do 16,00 hodin, celková doba provozu je devět a půl hodiny.
1. Organizace provozu MŠ
- v době od 6,30 do 7 hodin se všechny děti scházejí v I. třídě Motýlci
- od 15,15 do 16 hodin se všechny děti rozcházejí z I. třídy Motýlci
- děti přivádějí zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby do MŠ od 6,30 do 8
hodin, případně dle včasné domluvy se zákonným zástupcem
- děti, které odcházejí domů po obědě, zákonní zástupci vyzvedávají od 11,45 do
12 hodin
- odpoledne lze děti z MŠ vyzvednout od 14,15 do 16 hodin
- vchod do MŠ je opatřen videotelefonem se zvonkem, kdy po zazvonění na
příslušnou třídu zákonný zástupce nahlásí jméno a vyčká signálu zabzučení a
poté zatáhne za kliku
- vchod do MŠ je trvale uzavřen, v době mimo přivádění a odvádění dětí je
uzamčen zevnitř (zajistí paní školnice)
2. Organizace tříd MŠ
- MŠ má 2 třídy, kapacita každé třídy je 26 dětí
- obě třídy jsou heterogenní
- třída v 1. poschodí má motivační název Motýlci, třída v přízemí má název
Berušky
- O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola
informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným
upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole – na vstupních
dveřích do budovy MŠ, na webových stránkách školy. U akcí spojených
s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast možná jen
s jejich souhlasem.
3. Vnitřní denní režim
Předškolní vzdělávání dětí se uskutečňuje a probíhá v základním denním režimu
podle stanoveného školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
- uspořádání dne je rámcové, s možností pružného přizpůsobení se podmínkám a
situacím ve třídě
- denní režim má pravidelný řád, který je organizovaný
- denní harmonogram se rovněž přizpůsobuje měnícím se podmínkám a je
dostatečně flexibilní – vlivy ročního období, aktuální změny počasí
- MŠ dodržuje taková rámcová pravidla uspořádání dne, která zabezpečují
harmonický řád a umožňují respektovat a uspokojovat individuální potřeby dětí
- den a činnosti v každé třídě musí být uspořádány tak, aby respektovaly vývojové
schopnosti dětí a jejich schopnost délky soustředění a musí poskytovat dostatek
času pro hlavní rozvíjející činnost dítěte – volnou nebo řízenou hru
- po obědě všechny děti odpočívají na lehátku, poslouchají pohádku, klidnou
tichou hudbu, mají dobu odpočinku, uklidnění, relaxace
- závazné jsou časy vydávání jídla a společné stolování dětí
Vzdělávání dětí probíhá dle stanoveného školního vzdělávacího programu
v následujícím základním časovém režimu dne:
6,30 – otevření MŠ, zahájení provozu
6,30 – 7,00 scházení dětí v I. třídě Motýlci, v 1. poschodí
7,00 - děti z II. třídy Berušky odcházejí do své třídy v přízemí
6,30 - 8,00 scházení dětí, spontánní hry, individuální didaktické činnosti,
rozvíjení podnětů a oblastí nabídnutých učitelkou, pedagogická diagnostika
8,00 – 8,30 hygiena, společná přesnídávka
8,30 - 9,45 didaktické činnosti, řízené i spontánní činnosti, komunitní kruh,
zdravotní pohybové aktivity, námětové činnosti, výtvarné, hudební,
konstruktivní, individuální, skupinové činnosti, ovocná nebo zeleninová svačina
9,45 - 11,15 příprava na pobyt venku, pobyt venku – na školní zahradě,
vycházky v okolí školy, do různých částí vesnice
11,15 – 12,00 hygiena, společný oběd, hygiena
11,45 – 12,00 odchod dětí po obědě
12,00 - 13,45 klidový režim dětí, odpočinek na lehátku, poslech pohádek a
ukolébavek, relaxace
13,45 – 14,00 hygiena, oblékání, úprava oděvu a účesu
14,00 - 14,15 odpolední svačina
14,15 - 16,00 spontánní hry, odpolední zájmové činnosti, individuální didaktické
činnosti, podle počasí pobyt na zahradě MŠ, rozcházení dětí
15,15 -16,00 rozcházení všech dětí z I. třídy Motýlci
16,00 – uzavření MŠ, ukončení provozu
4. Doba vyhrazená pro předávání dětí zákonnými zástupci
- Zákonní zástupci přivádějí dítě do mateřské školy v době od 6,30 do 8 hodin.
- Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogickému pracovníkovi
a až poté opustit budovu MŠ.
- Zákonní zástupci převlékají děti v šatně, kde má každé dítě svou skříňku
označenou značkou. Povinností zákonných zástupců je označit věci dětí tak, aby
nedošlo k záměně – nejlépe podepsat (pyžamo, papuče, oblečení pro pobyt
venku, oblečení pro pobyt ve třídě apod.) Každé dítě má mít ve skříňce i
náhradní oblečení.
- Po předchozí domluvě lze dítě přivádět do mateřské školy podle potřeby rodiny,
ale dítě musí být předem přihlášeno ke stravování.
- Zákonní zástupci nebo pověřené osoby jsou povinní doprovázet dítě až do třídy,
osobně je předat pedagogickému pracovníkovi a informovat o délce doby
přítomnosti dítěte pro daný den (zda dítě vyzvednou po obědě nebo po
odpoledním odpočinku) a o jeho zdravotním stavu. Až osobním předáním dítěte
přebírá odpovědnost za dítě učitelka a tato trvá až do doby předání dítěte
zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám. Děti nikdy nemohou zůstat
v šatně samotné. Toto je přísné porušení školního řádu.
- Děti nelze vodit do MŠ dřív, než v době zahájení provozu a otevření MŠ – tedy
v 6,30 hodin, do té doby nebude dětem ani zákonným zástupcům umožněn vstup
do budovy MŠ. Děti smí do MŠ vodit a následně vyzvedávat pouze zákonní
zástupci nebo osoby pověřené.
- Děti lze vyzvedávat i po obědě a to v době od 11,45 do 12,00 hodin, v tomto
čase zákonní zástupci nebo pověřené osoby čekají v šatně.
- Děti, které jsou přítomny v MŠ i na odpolední odpočinek se rozcházejí domů
v době od 14,15 do 16 hodin Zákonní zástupci nebo pověřené osoby si
vyzvednou dítě osobně ve třídě nebo na zahradě MŠ. V 16,00 se MŠ uzavírá a
zákonní zástupci jsou povinni nezdržovat se v prostorách MŠ déle, než je
nezbytně nutné.
- Hlášení délky pobytu nebo hlášení změny či omlouvání, lze provést včas,
nejpozději do 7,30 hod. osobně pedagogickému personálu, telefonicky nebo
písemně do omluvného sešitu v šatně.
5. Délka pobytu v MŠ
- Pro děti, které mají předškolní vzdělávání povinné je stanovena doba pobytu v
MŠ v trvání 4 hodiny a to v době od 8 do 12 hodin v pracovních dnech.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na
období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a
středních školách.
- Délka pobytu dětí v MŠ, které nemají předškolní vzdělávání povinné, se liší
podle individuálních potřeb rodiny a to na základě včasné dohody s konkrétní
učitelkou nebo ředitelkou školy. Dítě může chodit do MŠ na celý den nebo jen
na dopoledne s obědem.
- Děti mohou být v MŠ nejdéle od 6,30 do 16 hodin tj. devět a půl hodiny.
Nedoporučuje se, aby děti předškolního věku trávily v MŠ tak dlouhou dobu.
6. Stravování dětí v MŠ
- Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění,
stanoví ředitelka školy podmínky stravování se zákonným zástupcem dítěte tak,
aby se dítě stravovalo vždy, když je přítomno v MŠ.
- Školní stravování je zajištěno v prostorách MŠ školní jídelnou a postupuje se
vždy podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a
řídí se výživovými normami a principy zdravého stravování.
- Ve školní jídelně je zajištěna příprava všech jídel a tato jsou dětem vydávána
paní kuchařkami ve výdejnách příslušné třídy.
- Kromě jídel je ve školní jídelně zajišťován i pitný režim v průběhu celého dne.
- Je-li dítě řádně a včas omluveno, automaticky se tím odhlašuje i stravování.
Pokud dítě omluveno není a do MŠ se nedostaví, bude mu stravné započítáno
tak, jako by bylo v MŠ celý den – tedy i odpoledne.
- Omlouvat děti lze den předem kdykoli v průběhu dne od 6,30 do 16 hodin.
V příslušný den lze omluvit dítě do 7,30 hodin. Omlouvání probíhá formou
zápisu do omluvného sešitu v šatně, telefonicky na tel. 57 794 58 68 nebo
osobně pedagogickému personálu.
- Neodhlášený oběd si mohou zákonní zástupci vyzvednout a odnést ve vlastních
nádobách před dobou vydávání obědů, do 12,15 hodin. Toto opatření je platné
pouze v případě náhlého onemocnění dítěte a pouze první den nepřítomnosti
nebo z důvodu nemoci a následného odchodu dítěte před obědem.
- Pokud zákonní zástupci nebo osoby pověřené nenahlásí návrat dítěte do MŠ po
dlouhodobé absenci, nebude mít dítě v den nástupu zajištěno stravování a v tento
den nebude do MŠ přijato. Z tohoto důvodu je nutné děti omlouvat včas a stejně
tak hlásit jejich návrat do MŠ.
7. Provoz v době letních prázdnin a omezení provozu v průběhu školního
roku v mateřské škole
- V měsících červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem
stanovený provoz omezit nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo
přerušení oznámí ředitelka 2 měsíce předem.
- Provoz MŠ lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po
projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o
omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka školy na
přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích do budovy MŠ) i na webových
stránkách neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
8. Pobyt venku
- Za příznivého počasí je doba pobytu venku stanovena v rozmezí 9,45 – 11,15
hodin, podle věku dětí a jejich času potřebného na ovocnou svačinu a oběd se
může doba pobytu venku prodloužit.
- Pobyt venku je vždy přizpůsoben aktuálním klimatickým podmínkám.
- Za nepříznivé počasí lze považovat znečištěné ovzduší, smog, mráz pod -10
stupňů C, silný vítr, déšť, mlha, vysoké teploty v létě apod.
- Řízené činnosti je umožněno přenášet ven do prostoru školní zahrady a to jak
ráno, dopoledne i odpoledne např. v letních měsících, nebo když je teplý podzim
či jaro. Avšak pouze tehdy, když to umožní organizační a bezpečnostní
možnosti.
- Děti mají mít ve svých skříňkách vhodnou obuv i oblečení na pobyt venku dle
aktuálního počasí a ročního období.

                                                        čl. VIII
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejichochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevydiskr iminace, nepřátelství nebo násilí
V celém objektu MŠ je přísný zákaz kouření i elektronických cigaret, požívání
alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, nepovolených
elektrických spotřebičů, a to v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., v platném
znění.
MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při předškolním vzdělávání a
s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje nezbytné informace
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pedagogický pracovník vykonává dohled nad dětmi od doby jejich osobního
předání zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou do doby jejich převzetí
zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou.
1. Personální opatření
- Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídá pedagogický personál a to od doby převzetí
dětí od jejich zákonných zástupců nebo osob pověřených do doby jejich předání
zákonným zástupcům nebo osobám pověřeným – osoba pověřená je písemně
určena zákonným zástupcem.
- Všichni zaměstnanci MŠ a zejména pedagogičtí pracovníci se chovají tak, aby
předcházeli úrazům dětí a zajistili tak jejich bezpečný pobyt v MŠ a okolí. To
především při pobytu venku, při pohybových a sportovních aktivitách,
výtvarných, pracovních a jiných činnostech. Musí být zajištěna bezpečnost
prostoru a funkčnost a bezpečnost pomůcek a náčiní.
- K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo zahradu MŠ, může mít 1
pedagogický pracovník nejvýše:
a) 20 dětí z běžných tříd
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let
- Výjimečně může ředitelka školy zvýšit počty dětí:
a) z 20 dětí z běžných tříd nejvýše o 8 dětí
b) z 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými
opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let nejvýše o 11 dětí
- Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních
aktivitách, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí
ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka
nebo zletilou osobu, která je trestně bezúhonná, je způsobilá k právním úkonům
a je v pracovně právním vztahu s MŠ (tedy každý zaměstnanec MŠ), k pomoci
s doprovodem nebo dohledem nad skupinou dětí.
- V případě akcí konaných mimo školu jsou zákonní zástupci včas informováni
na veřejně přístupném místě – na vstupních dveřích do budovy MŠ i na
webových stránkách školy.
- Při činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí a to zejména
při pohybu na pozemní komunikaci, je nutné dodržovat přesuny ve skupině,
maximálně ve dvojstupech. Začátek a konec skupiny je zajištěn dospělou
osobou. Využívají se chodníky nebo levé krajnice vozovky. Děti mají reflexní
vesty, dospělé osoby za snížené viditelnosti. Při přecházení dospělé osoby
využívají zastavovací terč.
- Při pobytu venku jsou využívána především známá a bezpečná místa.
Pedagogický pracovník zmapuje terén a případně odstraní nebezpečné předměty
ze školní zahrady – plechovky, sklo, hřebíky apod.
- Rozdělávat oheň lze pouze při akcích se zákonnými zástupci (táboráky). U
táboráku musí být přítomen člen hasičského sboru nebo pracovníka MŠ, který
je proškolen v protipožární ochraně při otevřeném ohni. V blízkosti táboráku
musí být zdroj vody nebo hasicí přístroj. Po skončení akce je zajištěno úplné
uhašení otevřeného ohně.
- V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí i zaměstnanců MŠ může pedagogický
pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim
pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o
doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení
potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si
může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné
potvrzení od ošetřujícího lékaře, že je dítě zdravé a může být v kolektivu
ostatních dětí.
- Při náhlém zhoršení zdravotního stavu dítěte je zákonný zástupce nebo pověřená
osoba telefonicky informována pedagogickým pracovníkem a je nutné si dítě co
nejdříve vyzvednout.
- V případě úrazu dítěte je pedagogický pracovník povinen okamžitě zajistit první
pomoc a ošetření, v případě nutnosti zavolat záchrannou službu a okamžitě a
bezodkladně informovat o této skutečnosti zákonné zástupce. V případě
drobného zranění je nutné tuto skutečnost oznámit při předávání dítěte
zákonným zástupcům. Každý úraz je zaznamenán v knize úrazů dle pokynů.
- Pedagogický personál je odpovědný za dodržování hygieny, přiměřené větrání,
vhodné osvětlení a adekvátní oblečení dětí venku i uvnitř MŠ. Rovněž dbá na
pitný režim dětí a pobyt venku přizpůsobuje aktuálním klimatickým podmínkám
(sluneční záření, vítr, mráz, déšť, smog apod.)
- Každé dítě má ve třídě hrníček z domu na pitný režim v průběhu celého dne.
2. Opatření na straně zákonných zástupců
- Povinností zákonných zástupců je přivádět do MŠ pouze zdravé děti, které
nemají žádné příznaky nemoci, infekce nebo silného nachlazení. Nemocné děti
se necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěžový a přenášejí infekci nebo viry na
zdravé děti v kolektivu. Je důležité být ohleduplní vůči zdravým dětem a jejich
zákonným zástupcům stejně jako vůči k zaměstnancům MŠ.
- Pedagogický personál musí být informován o každé změně zdravotního stavu
dítěte nebo jeho zdravotních obtížích (alergie, alergické reakce, nevolnost při
cestování, laryngitida).
- V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky (antibiotika,
kapky od kašle či proti rýmě apod.). Výskyt každého infekčního onemocnění, i
onemocnění v rodině, musí zákonní zástupci okamžitě nahlásit ředitelce školy
nebo pedagogickému personálu (výskyt vší, příušnice, spála, žloutenka,
bradavice, mononukleóza, salmonelóza apod.).
- Zákonní zástupci zajistí dítěti vhodné oblečení dle počasí a ročního období a to
jak na pobyt venku, tak na převlečení do třídy. Jako přezuvky nejsou vhodné
pantofle nebo nazouváky. Doporučují se látkové bačkory se světlou gumovou
nebo pogumovanou podrážkou a pevnou patou, která dětem pevně drží na noze
– např. klasické pevné látkové přezuvky nebo zdravotní sandály se zapínáním
na přezku
- Zákonní zástupci si vždy v pátek odnášejí domů dětská pyžama na vyprání.
U dětí, které mají potíže s udržením moči dle aktuální potřeby.
3. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
- Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací
působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.
V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a
přiměřeně věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice,
seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální
závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství),
vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování. Dětem jsou
vysvětlována pozitiva zdravého způsobu života a důležitost sportu a her
v kolektivu s pravidly.
- V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí nebo dětské
šikany, provádí pedagogičtí pracovníci diagnostiku vztahů mezi dětmi ve
třídním kolektivu s cílem vhodně a včas řešit negativní projevy a vzájemné
vztahy mezi dětmi a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně s pomocí
školských poradenských zařízení.
- Velmi důležité je v rámci prevence vytvoření pozitivního třídního a sociálního
klimatu na všech úrovních – mezi dětmi, mezi dětmi a zaměstnanci MŠ, mezi
zaměstnanci navzájem a mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci.


                                                          čl. IX
Zacházení s majetkem školy
1. Zabezpečení budovy MŠ
- Vchod do budovy MŠ je zabezpečen kamerovým systémem pro kontrolu vstupu
osob do prostor MŠ.
- Vchod do budovy je opatřen video-zvonkem, kdy po zazvonění na příslušný
zvonek vyčká příchozí osoba signálu zabzučení a poté zatáhne za kliku.
- Každý z pracovníků školy, který poskytuje vstup cizím osobám, je povinen
zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po
budově MŠ.
- Dveře do MŠ jsou trvale uzavřeny, v době od 8 do 10 hodin a od 12 do 14 hodin
uzamčeny zevnitř (zajistí paní školnice).
- Vchod do objektu školní zahrady (venkovní branka) je uzamčena po ukončení
provozu a v době přerušení provozu MŠ.
2. Zacházení s majetkem školy
- Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí
pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a
dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské
školy.
- Zákonní zástupci odkládají osobní věci dětí pouze na místa k tomu určená.
- Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro
předávání a vyzvedávání dětí a případně k získání potřebných informací o
dětech a kulturním programu MŠ.
- Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci a jimi pověřené osoby
povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě,
že zjistí poškození majetku MŠ, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit
pedagogickému pracovníkovi MŠ.


                                                     čl. X
Závěrečná ustanovení
- Školní řád byl projednán pedagogickou radou a je účinný od 1. září 2017.
- Školní řád je k dispozici na nástěnce u vstupu do budovy MŠ, je uložen
v kanceláři mateřské školy a v ředitelně školy. S obsahem školního řádu jsou
rodiče seznámeni na třídní schůzce a je rovněž k dispozici na webových
stránkách MŠ.
Ve Žlutavě 1. 8. 2017 Věra Hermanová, vedoucí učitelka MŠ