Navigace

Obsah

Územní plán obce změna č. 2

Příloha č.1 -  textová část ÚP zahrnující právní stav ke dni 8. 10. 2016

Příloha č.2 - 1. výkres základního členění území

Příloha č.2 - 2. hlavní výkres

Příloha č.2 - výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Příloha č.3 - textová část - odůvodnění změny ÚP září 2016

Příloha č.4 - 1. výkres širších vztahů

Příloha č.4 - 2. koordinační výkres

Příloha č.4 - 3. technická infrastruktura

Příloha č.4 - 4. výkres předpokládaného záboru půdního fondu
 

Veřejné projednání - návrh změny č. 2  Územního plánu Žlutava

Oznámení o konání veřejného projednání

OOP - Změna č. 2 Územního plánu Žlutava

Příloha č. 1 - Změna č. 2 Územního plánu Žlutava (textová část)

2-1 Výkres základního členění území - změnový výkres

2-2 Hlavní výkres - změnový výkres

2-3 Výkres VPS, VPO a asanací - změnový výkres

3-1 Odůvodnění změny č. 1 ÚP Žlutava (textová část)

3-2 Srovnávací znění textové části ÚP Žlutava (textová část)

4-1-4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

4-1-5 Koordinační výkres

4-2-1 Výkres základního členění území - předpokládaný stav pro vydání změny

4-2-2 Hlavní výkres - předpokládaný právní stav po vydání změny

4-2-3 Výkres VPS a VPO - předpokládaný právní stav po vydání změny
 

Změna Územního plánu č. 2

Návrh opatření obecné povahy - Změna č. 2

Příloha č. 1 - Změna č. 2 - ÚP Žlutava

Příloha č. 2-01 - výkres základního členění území

Příloha č. 2-02 - hlavní výkres

Příloha č. 2-03 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Příloha č. 3 - odůvodnění změny č. 2 - ÚP Žlutava

Příloha č. 4-04 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Příloha č.5 - srovnávací znění textové části ÚP Žlutava ve znění změny č.2

Příloha č. 6-1 - výkres základního členění - předpokládaný právní vztah po změně

Příloha č. 6-2 - Hlavní výkres - předpokládaný právní stav po změně

Příloha č. 6-3 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - předpokládaný právní stav po změně

Příloha č. 6-5 - koordinační výkres - předpokládaný právní stav po změně

Příloha č. 6-6 - výkres technické infrastruktury - předpokládaný právní stav po změně

Příloha č. 6-7 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu - předpokládaný právní stav po změně
 

Územní plán obce

Územní plán - změna č. 1 - výkres

Koordinační výkres - změna ÚP č.1

 

Územní studie

územní studie RD ke Žlabům - textová část

urbanistické řešení

varianta urb. řešení

energie

vodní hospodaření

koordinační výkres

varianta koordinační výkres

dispozice

odnětí zpf

 

Územní plánování - oficiální stránky města Otrokovice

Na webových stránkách města Otrokovice jsou zveřejněny nové územní plány, změny,
zprávy o uplatňování, studie, uzemně analytické podklady všech obcí ORP, i projednávaná dokumentace.

Územně plánovací dokumentace - zde