Obec Žlutava
Žlutava

Český svaz včelařů

Český svaz včelařů

znakZákladní organizace českého svazu včelařů Napajedla sdružuje včelaře obcí: Napajedla, Komárov, Pohořelice, Oldřichovice, Halenkovice, Spytihněv, Žlutava a Nová Dědina.


Výroční členská schůze 25.2.2023

Základní organizace Český svaz včelařů Napajedla z.s.

Předseda: Ladislav Žaludek

Počet členů: 105 chovatelů,10 registrovaných členů, 5 registr.nečlenů, 1 Včelařský kroužek mládeže.

Další členové výboru: Jan Pavlík (jednatel), Rostislav Očadlík (místopředseda), Roman Slovák (pokladník), Svatopluk Solecký, Josef Filip, Milan Přikryl, Jaromír Machač, Jaroslav Běhal, (člen výboru).

Kontrolní komisi vede př.Pavel Tomaštík, Jan Kašný a Aleš Pechtor jsou členové této komise.

Péče o včelstva: celkově 918 včelstev na 129 stanovištích

Hodnocení roku: Rok 2023 patřil k podprůměrným. Podobně jako v minulých letech, kvůli nestálému počasí v průběhu jarních měsíců byla poměrně malá snůška sladiny a pylu. Lepší situace nastala až v průběhu hlavní snůšky. Počasí také z velké míry ovlivnilo i opylení některých kultur, hlavně ovocných stromů. I přes nepřízeň počasí včely přinesly 10139 kg medu a získali jsme 528 kg včelího vosku. Včelstva se jevila zdravá.

V přípravách včelstev na zimní období se znovu objevovaly problémy s napadením včelstev roztočem Varroa destruktor a následně i tak zvaným náhlým mizením včelstev. Tato situace se opakuje již několik let a nebylo tomu jinak ani v roce 2023, kdy někteří chovatelé včel přišli o většinu včelstev. Chovatelé včel musí tomuto problému a udržení dobrého zdravotního stavu včelstev věnovat celoročně čím dál více pozornosti.

Aktivity: Včelařský spolek sdružuje včelaře Napajedel, Halenkovic, Žlutavy, Spytihněvy, Pohořelic, Oldřichovic, Komárova a Nové Dědiny. Registrujeme i chovatele z Otrokovic a Zlína.

Na spolkovém včelíně jsme upravili další prostory, opravili střechu a vymalovali klubovnu. Členům spolku, kteří chovají jen malý počet včelstev, ale i začínajícím chovatelům nabízíme možnost využití spolkového vybavení, medomet, zařízení na získávání vosku a jiné. Chovatelé mají možnost výpůjčky odborné literatury s dobře vybavené spolkové knihovny.

Za velmi dobrou činnost v oboru včelařství obdrželi naši chovatelé ocenění OO ČSV Zlín „Vzorný včelař“ pan Rostislav Očadlík , Josef Šimko a Pavel Tomaštík. Další čtyři chovatelé pak „Čestné uznání „ZO ČSV Napajedla.

Na jaře roku 2023 jsme ve spolupráci s komisí životního prostředí vysadili 12 ks Jerlínů japonských, náhradou za předpokládané vykácení aleje vedoucí od mostu k vlakovému nádraží v Napajedlích. Vyséváme pro včely zajímavé byliny tak, abychom zvýšili nabídku pylu pro chovaná včelstva.

Jako každoročně pro děti a školní mládež připravujeme přednášky o životě včel. V období konce školního roku přichází děti na spolkový včelín: Zde děti uvidí život včely medonosné přímo v úle a seznámí se s jejím životem. Ochutnají med přímo od včeliček, vyzkouší si i ochranné oblečení včelaře. Těší nás velký zájem dětí s mateřských škol v Napajedel, Komárova, Halenkovic, Pohořelic, Otrokovic, Žlutavy. Pro děti ZŠ. připravujeme náročnější program doplňující učivo školních osnov. Již mnoho let nabízíme dětem možnost navštěvovat Včelařský kroužek mládeže. V roce 2023 se přihlásilo 10 dětí. Děti VKM ve spolupráci se svými spolužáky v rámci Dne země, každoročně vyčistí horní tok potůčku Boříčko od nánosu odpadků, které tam občané každý rok nanosí. Starají se o záhon bylin a upravují prostor kolem spolkového včelína.

Potěšující je i skutečnost, že se do spolku hlásí noví a hlavně mladí chovatelé.

Díky finančnímu příspěvku od Města Napajedla a obcí ve kterých náš spolek působí, bylo možno udržet obsáhlou činnost spolku. Pro naše chovatele jsme mimo jiné zajistili, nové rámkové přířezy, vyšetření vzorků včelí měli k důležitému zjištění zdravotního stavu včelstev. Sklenice na med. Léčivo pro včelstva k udržení dobrého zdravotního stavu včelstev a ošetření včelstev aerosolem. Všem našim chovatelům poskytujeme odbornou poradenskou pomoc při problémech chovu včely medonosné.

Děkujeme za příkladný přístup a podporu včelařství zastupitelům a starostům obcí, bez které by naše činnost byla obtížná. Zavazujeme se k hospodárnému využití těchto finančních prostředků.

 

Předseda ZOČSV Napajedla z.s. V Napajedlích 27.2.2023.

Ladislav Žaludek

. .
. .

Včelaři Včelařského spolku ZO ČSV Napajedla hodnotili svoji činnost v roce 2022
.Včelařství zažívá v současnosti velkou popularitu. Chovat včely se pokouší spousta lidí, majitelů různých pozemků. Domnívají se, že zakoupením včelstva a umístěním na svůj pozemek, si zajistí opylení pěstovaných plodin a také vyprodukují med pro svoji potřebu. V nedělním odpoledni 12.2.2023 se na Kulturním domě v Halenkovicích sešli včelaři ZO ČSV Napajedla, aby zhodnotili činnost v roce 2022 a připravili se na nadcházející včelařskou sezonu.
Ve zprávě za uplynulý rok zaznělo, že k 1.9.2022 má spolek 113 včelařů, kteří chovají 866 .včelstev na 135 stanovištích nacházejících se v Napajedlích, Halenkovicích, Žlutavě, Komárově, Pohořelicích, Oldřichovicích, Spytihněvy a Nové Dědině. Důležitou činností Včely medonosné v přírodě, je opylování plodin. Pokud bychom vyjádřily v procentech její užitnost tak právě až sedmdesát pět procent její užitkovosti je ono zmíněné opylování kultur, dalších patnáct procent přináší chovateli v produkci medu a jen malý zbytek spotřebuje pro svůj život. Lidé se jí za tyto služby odvděčí, stříkáním porostů jedovatými prostředky, vysekáváním křovin a porostů v přírodě, sečením trávníků několikrát za vegetační období. Tím velmi ohrožují její život, snižují nabídku pylu a nektaru potřebných k jejímu životu a rozvoji. Chovat včely není vůbec jednoduchá věc. Tlak poškozené přírody, chyby chovatelů v péči o včelstva pak způsobí velké problémy v chovu a ve většině případů pak uhynutí celého včelstva. Zvyšováním znalostí a odborného ošetřování včelstev se snažíme pomoci včelstvům v jejich složitém životě a pomoci jim přežít do dalších let. Vždyť včela je na zemi několik milionů let a bez ní by lidstvo během několika málo let trpělo velkým nedostatkem potravin. Několik desítek let se včelařský spolek stará také o přípravu mladých a začínajících včelařů. Ve Včelařském kroužku mládeže připravujeme zájemce na chov včel. Každoročně do kroužku dochází kolem 10 dětí. Naučí se zde základy práce se včelami používání pomůcek a zařízení potřebných k chovu včel. Zdokonalí se v používání nástrojů a nářadí, vyrobí rámečky do úlů, ptačí budky, krmítka, svíčky ze včelího vosku, zkusí upéct perníčky. Své znalosti pak porovnají na Oblastní soutěži mladých včelařů, kterou pro ně každoročně připraví vedoucí kroužků. Bez podpory obecních úřadů obcí kde náš spolek působí a Města Napajedla by činnost spolku byla velmi problematická. Velmi nás těší zájem a podpora starostů a dalších představitelů těchto obcí o život a chov včel. Vysazováním včelařsky zajímavých porostů, šetrným ošetřováním zeleně, úzkou spoluprací s zemědělskými podniky přispívají k lepšímu životu včel na území jejich regionů. Děkujeme za každoroční finanční podporu, kterou se zavazujeme hospodárně využívat ke zlepšení života včel. Obci Halenkovice za možnost uspořádat Výroční členskou schůzi na Kulturním domě v Halenkovicích.

Výbor ZO 4SV Napajedla.


 

Včelaři hodnotili svoji činnost za uplynulé období.

Blíží se pro včelaře nejzajímavější období, máme plnou hlavu toho, jak se nejlépe postarat o naše včelstva, jestli jsou zdravá, připravujeme je na vrchol sezony tak, aby v období, kdy přichází snůška byla včelstva připravena v plné síle a přinesla med. Ne vždy se to všem včelařům podaří a splní se jejich očekávání. .Již dlouhá léta vždy počátkem měsíce února hodnotíme na Výroční členské schůzi činnost za uplynulé období a připravujeme se na období nadcházejícího včelařského roku.
20. února roku 2022 jsme se sešli v sále sokolovny na Žlutavě abychom uzavřeli a zhodnotili včelařskou činnost za rok 2021, ale také za rok 2020, kdy nebylo možné kvůli opatřením vlády VČS uskutečnit. Za poslední léta se naše členská základna rozšířila na počet 113 chovatelů včel. V průběhu roku se do našeho spolku hlásí noví začínající včelaři, chovatelé, kteří mají zájem chovat svá včelstva. Bohužel nám v tomto čase zemřelo pět našich přátel chovatelů včel. V působnosti spolku chováme na 136 včelích stanovištích 915 včelstev, jsme jedním nejpočetnějším včelařským spolkem v okrese Zlín.
Naše včelky vyprodukovaly 11532 kg. včelího medu a také 550 kg. včelího vosku. Čísla napovídají, že tyto výsledky jsou ve snůšce pod dlouhodobým průměrem. Snahou nás chovatelů je mít včelstva o která pečujeme zdravá a připravená na období opylování zemědělsky významných kultur. Odměnou je pak pohled do úlu, plného zdravých vitálních včel, medu a opojné vůně.
Chovatelům pro udržení dobrého zdravotního stavu včelstev a usnadnění jejich práce nabízíme včelařská zařízení a pomůcky. Jedná se hlavně o chovatele, kteří začínají anebo chovají malý počet včelstev. Toto můžeme chovatelům nabídnout díky finanční podpoře okolních obcí a Města Napajedla v jejichž katastrech včelaříme. Za tuto podporu a pochopení vřele děkujeme.
Při své činnosti nezapomínáme na naši mládež. Ve spolku již dlouhá léta děti a mládež seznamujeme s životem včel a snažíme se o spolupráci s mateřskými a základními školami. Děti, které projeví o včely zájem mají pak možnost docházet do Včelařského kroužku mládeže, kde se dozví o životě včely medonosné více a naučí se základy jejího chovu. Ve školním roce dochází do VKM 13 dětí. Potěší mě, když po letech potkám bývalého člena VKM, který uvažuje, že by začal včelařit.
Za přítomnosti starostů obcí v jejichž regionech působíme, paní Ing. Ireny Brabcové, pana Ing. Stanislava Koláře a paní Márie Zapletalové jsme vyhodnotili vzornou práci chovatelů. V roce 2021 získali právo nosit odznak „ Vzorný včelař“ čtyři naši chovatelé. Včelařství je obor celoživotního vzdělávání. Stále platí zásady, které ctili naši předkové, ale tyto je nutné modernizovat a používat nové, moderní metody chovu včely tak, aby včelstva přežila i do dalších let a dokázala se vyrovnat s nástrahami a problémy, které jim přináší lidstvo na naší zemi.


Dne 21. září 2019 se Žlutavští včelaři zúčastnili zájezdu který pořádala Napajedelská včelařská  organizace. Na zájezdu jsme si prohlédli  zpracování včelího vosku, muzeum kočárů zde je vystaven i vzácný kočár z Napajedel a Bio farmu s jejich produkcí mléčných výrobků. Všem účastníkům se zájezd moc líbil a pořadatelům patří velké poděkování.

. . .

 

V lednu 2016 je v katastrálním území naší obce 241 včelstev
o která se stará 20 včelařů evidovaných u základní organizace Českého svazu včelařů Napajedla.
Ještě je zde několik včelstev, která nejsou řádně nahlášena, protože jejich chovatelé neznají své povinnosti.
 

22.2.2015 se 14 členů zúčastnilo výroční členské schůze v Napajedlích. Tři členové byli zvoleni do nového výboru ZO. Jeden člen získal ocenění Okresní organizace Zlín Vzorný včelař. Novým úsekovým důvěrníkem pro obec Žlutava byl zvolen Josef Šimko.


Výroční členská schůze

V neděli 17. února 2019 se na sedmdesát členů spolku včelařů sešlo v sále Obecního úřadu Pohořelice na výroční členské schůzi. Za přítomnosti starostů obcí, ve kterých spolek působí, jsme zhodnotili svoji činnost v oboru včelařství. Zprávu o činnosti spolku za rok 2018 přednesl předseda spolku př. Ladislav Žaludek. Ve zprávě zaznělo, že spolek k 1.1. 2019 sdružuje 103 členů a 1 včelařský kroužek mládeže, do kterého se přihlásilo 12 dětí. Našich služeb využívá i 10 registrovaných chovatelů a 2 chovatelé, kteří nejsou členy ČSV.Pečujeme o 914 včelstev na 124 stanovištích. Za rok 2018 včely přinesly 16797,40 kg medu.

Pozitivní informací je, že do spolku se hlásí noví a hlavně mladší chovatelé. Přítel R. Slovák,pokladník spolku, informoval přítomné o hospodaření spolku, kde si vedeme dobře a hospodárně využíváme finančních prostředků. Př. Jaromír Machač seznámil členy se zdravotním stavem a situací ve včelstvech. Informace, které zazněly ze strany chovatelů, nás opravňují k mírnému optimismu pro rok 2019. Bylo konstatováno, že ošetřování kultur ze strany zemědělských podniků a jejich ohlašování včelařům je bez problémů.

Horší situace je při hodnocení přístupu drobných pěstitelů, kdy někteří nerespektují vyhlášky a nařízení a ošetřují svoje kultury za plného letu včel. Pro mládež a nevčelařskou veřejnost jsme v roce 2018 připravili několik besed na téma“ Život včely medonosné“. Zastupitelé obecních úřadů a města Napajedla chápou, že bez finanční podpory by činnost včelařů byla velmi problematická. Za toto jim vřele děkujeme.

Tak jako každoročně i v roce 2018 ohodnotil předseda ZO ČSV Zlín př.Roman Slavík pět našich chovatelů odznakem „Vzorný včelař“za jejich vzorný přístup ke včelařství. S veškerou naší činností je možné se seznámit na internetových stránkách www.vcelarinapajedla

 

. .

 

Stanoviště včelstev - 2015

Zájezd o včelaření v Rakousku

Včelaři z Napajedel uspořádali dne 6. 10  zájezd o včelaření v Rakousku. Po včelnici nás doprovázel prezident včelařské asociace Horního Rakouska. Další přednáška a diskuze proběhla na ústředí svazu ve Vídni. Na závěr nás čekala prohlídka Stání opery ve Vídni. Zájezd se účastníkům moc líbil a děkují pořadatelům a překladatelům za tento nevšední zážitek.

. .

 

rozšířené vyhledávání

Organizace

Mapový portál

.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
2
21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30
2
1 2 3 4
1
5

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat