Obec Žlutava
Žlutava

Sbor dobrovolných hasičů

Historie SDH

 

Výroční schůze

V sobotu 13.1. 2024 ve 14 hodin se ve zbrojnici konala výroční valná hromada SDH Žlutava. Po zahájení, přivítání členů a hostů, byl schválen program, kterým se valná hromada řídila. Byly předneseny zprávy o činnosti sboru za rok 2023, o hospodaření sboru a revizní zpráva. 
Také byl přednesen návrh plánu činnosti sboru na rok 2024. Tyto byly následně valnou hromadou schváleny.
V dalším bodu programu VVH jsme předali Čestná uznání SDH Žlutava mladým členům za práci pro sbor, Čestná uznání členům od SH-ČMS OSH Zlín za práci v Hasičském Hnutí, a medaile za věrnost 10, 20, 30, 40 a 50 let u sboru.
V prostoru pro diskusi nám starosta obce Ing. Stanislav Kolář popřál hodně štěstí a zdraví v novém roce, seznámil přítomné s novinkami, které nás budou v obci čekat, a poděkoval za práci a činnosti sboru, které vykonáváme. Poté připadlo slovo bratru Zdeňku Hradilovi, členu výkonného výboru OSH Zlín, ten Valné hromadě sdělil novinky z ústředního výboru SH-ČMS a OSH. Připojil také termíny konání některých hasičských akcí.
Následovala volba delegátů na VVH 1. Okrsku Napajedla a delegáta na shromáždění představitelů sborů OSH Zlín.
Valná hromada SDH schválila usnesení a byla ukončena. Pak již proběhla neformální část s pohoštěním a volnou zábavou.                            Daniel Fuksa

. .
. .
. .

Hasičská pouť

Dne 29.4.2023, se zástupci SDH Žlutava zúčastnili XXVIII. Mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně.
Mezi poutníky byli uniformovaní členové 127 sborů z Česka, Slovenska, Polska či Chorvatska s více než 90 prapory. Poutní mši celebroval administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík.
. .

Dne 30.4. 2023 byla sloužena v kostele sv. Cyrila a Metoděje ve Žlutavě mše za živé a zemřelé hasiče Sboru dobrovolných hasičů Žlutava.

 

.

.

 

Oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Žlutava

V sobotu 7.5. se konaly oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Žlutava. Program začal mší spojenou s vysvěcením zásahových automobilů Iveco Daily a Tatra 815.
Následně proběhla valná hromada na sokolovně za účasti všech členů sboru a hostů - starosty obce pana Ing. Koláře, paní místostarostky K. Kašpárkové a zastupitelů, dále starosty obce Halenkovice a Bělova a zástupců sborů z okolních obcí. Pozvání přijal i starosta I. okrsku Napajedla bratr Lidinec a za okresní a krajské sdružení hasičů přivítal přítomné bratr Ing. Hradil. Zprávu za uplynulých deset let přednesl starosta sboru D. Fuksa.
Odpolední program pokračoval na fotbalovém hřišti, kde proběhly závody mladých hasičů v požárním útoku Memoriál Karla Pavlíka. Následovala ukázka práce policejních psovodů. Celý den zakončil příjezd jednotky profesionálních hasičů z Otrokovic. Ti předvedli přihlížejícím vyproštění zraněných osob z havarovaného automobilu. Po celou dobu probíhala výstava hasičské techniky. K vidění byly automobily typu Tatra, SCANIA, Trambus, rychlý zásahový automobil Ford Ranger, hasičský člun a historická vahadlová stříkačka.
Velké poděkování patří obci Žlutava, všem členům sboru, kteří se na akci aktivně podíleli, občanům obce a hostům, kteří nás přišli podpořit a strávili tento významný den s námi.

. .
. .

Závody mladých hasičů v požárním útoku Memoriál Karla Pavlíka

V sobotu 7.5. se na fotbalovém hřišti konaly závody mladých hasičů v požárním útoku. Naši mladí hasiči porovnali své síly s družstvy z Oldřichovic, Halenkovic, Bělova, Kvítkovic a Hřivínova Újezdu. Mladší žáci si vybojovali krásné 2. místo. Našim starším žákům se s časem 19.63 sekund podařilo získat nejen 1. místo v kategorii starších žáků, ale také si zaslouženě převzali putovní pohár celé soutěže. Gratulujeme.

. .

Valná hromada SDH

V sobotu 29. 1. 2022 se na hasičské zbrojnici uskutečnila Výroční valná hromada SDH Žlutava za rok 2021. Členům byla odprezentována činnost sboru za uplynulý rok. Starosta sboru poděkoval všem členům za odvedenou práci. Dále byl schválen plán činnosti sboru na rok 2022. Mezi nejdůležitější akce, které bude sbor pořádat, patří tradiční Masopustní průvod obcí, soutěž v požárním útoku Memoriál Karla Pavlíka a plánované oslavy 120. výročí založení sboru. Nakonec starosta obce Ing. Stanislav Kolář seznámil zúčastněné s aktuálním děním v obci.

. .
. .

Cvičení jednotek SDH

Dne 5. 9. 2020 se členové JSDH Žlutava společně s dalšími jednotkami z okolí zúčastnili cvičení jednotek SDH na letišti v obci Halenkovice. Cílem cvičení bylo získat odborné znalosti a praktické dovednosti při manipulaci a používání mobilních protipovodňových stěn.

.
. .

Soutěž v disciplinách TFA

V sobotu 9. 6. se konalo druhé kolo Zlínské ligy v disciplinách TFA v Litenčicích. Naše hasička Lucie Frančeová pokračovala v započaté medailové sbírce. Tentokrát si vybojovala 3. místo. Gratulujeme. 

. .

Soutěž v požárním sportu

V sobotu 5. května se na fotbalovém hřišti uskutečnilo I. kolo soutěže v pžárním sportu 1. okrsku Napajedla.  Odpoledne proběhla soutěž družstev mužů ( Žlutava, Pohořelice, Oldřichovice, Komárov a Napajedla) a žen (Pohořelice, Žlutava a Napajedla). Družstvo mužů skončilo na 5, místě a ženy vybojovaly 2, místo.

. .
. .

Výroční valná hromada

V sobotu 13. ledna 2018 se konala Výroční valná hromada SDH Žlutava s hojnou účastí členů. Vedení schůze se ujal náměstek starosty Pavel Gabryš. Zprávu o činnosti sboru za minulý rok a plán práce na rok 2018 přednesl starosta SDH Daniel Fuksa. S revizní zprávou seznámil bratr Boleslav Kašík. V diskuzi vystoupil garant 1. okrsku Martin Holčík a v závěru starosta obce ing. Stanislav Kolář.  Oba hosté kladně hodnotili velmi dobrou spolupráci jak s Okresním sdružením Zlín, tak s obcí. Do sboru byli přijati 3 noví členové. Po volné besedě bylo podáváno pohoštění z místního hostince od Radka Kromsiána.

Výroční schůze


MISTROVSTVÍ HASIČŮ ČR HRY PLAMEN A DOROSTU V POŽÁRNÍM SPORTU

Do této soutěže, která se konala ve dnech 1.. až 5. června ve Zlíně, se za Zlínský kraj probojovalo družstvo dorostenců z Pohořelic, kde závodil i Ondřej Šamša. Po dvoudenním zápolením v těžké konkurenci družstev z celé republiky vybojovali krásné 7. místo. Blahopřejeme !

.

 

 

 

 

 

.

Soutěž v požárním útoku

V sobotu 6. května 2017 se konal na místním fotbalovém hřišti 6. ročník MEMORIÁLU KARLA PAVLÍKA  v požárním útoku.
V kategorii mladších žáků z 5 družstev naše získalo 2. místo.
Rovněž soutěžilo 5 družstev starších žáků. Žlutavští muži získali 2. místo a ženy také 2. místo.
Poháry předávali také synové bývalého velitele SDH K.Pavlíka. Putovní pohár si odvezlo družstvo z Pohořelic.
Soutěž byla dobře organizačně připravená a proběhla za příznivého počasí. Hasiči děkují za návštěvu
a povzbuzování soutěžících přihlížejícím hostům a příznivcům požárního sportu.


. .
. .

.

.


Den otevřených dveří

Tradiční akce SDH Žlutava DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ proběhla v pátek 28. dubna pro 36 dětí mateřské školy a 56 žáků
základní školy. Beseda měla preventivní, výukovou i praktickou část. Velitel sboru Jakub Goiš zaujal svým výkladem  
formou besedy a vyzval děti k živé diskuzi.  Následovala prohlídka garáže hasičské zbrojnice s pojmenováním názvů
a využitím jednotlivého vybavení a hasebních prostředků. Tato akce je oboustranně potřebná a užitečná, aby děti poznaly
náročnou a záslužnou činnost hasičů a čím ony samy mohou pomoci v předcházení požárů, popřípadě co dělat při jejich vzniku.

Poděkování patří členům SDH: Jakubu Goišovi, Petru Bilíkovi, Radku Kociánovi a Vlastimilu Sovadinovi.

. .
. .

Výroční valná hromada SDH Žlutava

V sobotu 7. ledna se konala Výroční valná hromada SDH na hasičské zbrojnici. Vedením byl pověřen místostarosta sboru Pavel Gabryš. Přítomné členy seznámil s programem. V úvodu byla uctěna minutou ticha památka zemřelých členek Josefy Pasekové a Marie Mišurcové. Zprávu o činnosti SDH a zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesl starosta Daniel Fuksa. S revizní zprávou seznámil František Potočný. Součástí programu byl návrh akcí na rok 2017 a volba delegátů na okrskovou Valnou hromadu, které byly schváleny. V diskuzi vystoupili hosté: starosta obce ing. Stanislav Kolář, který poděkoval hasičům za jejich práci a chválil i dobrou spolupráci s OÚ. Starosta okresního a krajského sdružení hasičů ing. Josef Bernátík se pochvalně vyjádřil k práci žlutavského SDH, zejména poděkoval za práci s mládeží.Závěrem proběhla volná beseda s pohoštěním.

.

 

 

 

 

 

 

 


.

Pohárová soutěž

V neděli 6. září se družstva mužů a žen z SDH Žlutava zúčastnila soutěže "O putovní pohár města Napajedla", kde družstvo žen obsadilo 2. místo a muži vybojovali 3. místo.

.

Soutěž TFA - "Nejtvrdší hasič přežije"

V sobotu 27. října 2014 uspořádal SDH Žlutava na fotbalovém hřišti 1. ročník této požární soutěže. Zúčastnilo se 19 mužů a 6 žen a to z Halenkovic, Halenkova, z Huslenek, z Napajedel, ze Spytihněvi a ze Žlutavy.

Výsledky muži:
1. Januš Martin - SDH Halenkov
2. Šimek Jan - SDH Spytihněv
3. Bětík Antonín - SDH Spytihněv

Pořadí domácích:
4. Lukáš Trnka, 6. Jakub Goiš, 7. Petr Bilík, 9. Radek Kocián, 11. Petr šamša.

Výsledky ženy:
1. Kučerová Helena - SDH Huslenky
2. Kašpárková Jana - SDH Halenkovice
3. Paseková Kateřina - SDH Žlutava
4. Bůžková Marie - SDH Žlutava
5. Horková Veronika - SDH Žlutava
6. Bilíková Markéta - SDH Žlutava

Soutěž v disciplínách TFA patří mezi nejnáročnější a divácky nejatraktivnější sportovní klání hasičů. Úspěšné absolvování všech úskalí soutěže v těžkém zásahovém obleku a s dýchací technikou vyžaduje vynikající fyzickou kondici, obratnost, houževnatost a psychickou odolnost.

. .
. .

Pohárová soutěž

Žlutavští hasiči se zúčastnili v sobotu 6. 9. 2014 pohárové soutěže v Napajedlích. Po lítých bojích se muži umístili na 3. místě, ženy pak vyhrály a ovládly celou soutěž a přivezly domů putovní pohár starostky města Napajedel.

.

 

 

 

 

 

 

 


Schůze SDH

Výroční valná hromada SDH Žlutava proběhla v sobotu 11. ledna 2014 ve 14 hodin v hasičské zbrojnici v hojné účast členů a hostů – starosty obce ing. Stanislava Koláře a zástupce Okresního sdružení Víta Blahy. Na programu byla výroční zpráva sboru, zpráva o hospodaření a revizní zpráva za rok 2013. Mladým členům byla předána čestná uznání za aktivní činnost. Závěrem se oba hosté pochvalně vyjádřili k bohaté činnosti našeho sboru.
. .
. .

Soutěž TFA

V sobotu 9. listopadu uspořádal SDH na hřišti za sokolovnou 0. ročník požární soutěže TFA - "Nejtvrdší hasič přežije", které se zúčastnilo 14 mužů a 3 ženy a to z Halenkovic, Halenkova a Žlutavy.
Výsledky muži Výsledky ženy
1. Závičák Stanislav - SDH Halenkov 1. Kašpárková Jana - SDH Halenkovice
2. Goiš Jakub - SDH Žlutava 2. Bilíková Markéta - SDH  Žlutava
3. Daubner Ondřej - SDH Halenkovice 3. Lišková Lucie - SDH Halenkovice
Soutěž TFA
Soutěž TFA

Zájezd SDH

SDH Žlutava podnikl v sobotu 19. 10. zájezd na Ostravsko. První zastávka byla návštěva Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě-Zábřehu. Vozový park, vybavení, ale i zázemí bylo na vysoké profesionální úrovni. Průvodce areálem ochotně seznámil naše hasiče s psychickou a fyzickou přípravou, výcvikem i zásahy v praxi. Jejich příslušníci slouží 24. hodinové směny, po nichž následuje 48 hodin odpočinku. Vnitřní i venkovní prostory objektu byly ve vzorném pořádku. Na fotografiích jsou záběry z této největší zbrojnice v České republice a z prohlídky vrtulníku, který je připraven k okamžitým zásahům. Celá prohlídka byla pro nás velkým nevšedním zážitkem s obdivem k profesionálním hasičům, kteří zachraňují životy a majetky lidí při mimořádných událostech.
 

Stránky SDH Žlutava 

rozšířené vyhledávání

Organizace

Mapový portál

.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat