Obec Žlutava
Žlutava

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Žlutava

OBEC ŽLUTAVA NENÍ PLÁTCE DPH
Obec Žlutava vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žlutava 271
763 61 Napajedla
Telefon: 577943626, 724179309, 575570201
Fax: 577943626
E-mail: obec@zlutava.cz
WWW: www.zlutava.cz/
ID Datové schránky: xkda982
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Žlutava 271
  763 61 Napajedla
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Žlutava 271
  763 61 Napajedla
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 - 11:3012:30 - 17:00
  středa7:00 - 11:3012:30 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: xkda982
Běžný účet: 1405290389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00284734
DIČ:
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet obce na rok 2014
  rozpočet na www.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 247 kB
  Staženo: 550×
  Vloženo: 3. 12. 2014
  Rozpočet obce na rok 2015
  rozpočet 2015.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 239,03 kB
  Staženo: 592×
  Vloženo: 27. 1. 2015
  Rozpočet obce na rok 2017
  rozpočet obce na rok 2017 - schválený.xls.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220 kB
  Staženo: 456×
  Vloženo: 2. 4. 2019
  Rozpočet obce na rok 2018
  ROZPOČET obce na rok 2018 (schválený) .pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,04 kB
  Staženo: 276×
  Vloženo: 2. 4. 2019
  Rozpočet obce na rok 2019
  ROZPOČET na rok 2019 - schválený .pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 229,99 kB
  Staženo: 277×
  Vloženo: 2. 4. 2019
  Rozpočet obce na rok 2020
  ROZPOČET 2020 - schválený.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 113,23 kB
  Staženo: 680×
  Vloženo: 22. 1. 2020

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Žlutava
  Žlutava 271
  763 61 Napajedla
 • e-mailem: obec@zlutava.cz
 • elektronickým podáním: obeczlutava@volny.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 577943626, 724179309, 575570201
Úřední hodiny
pondělí7:00 - 11:3012:30 - 17:00
středa7:00 - 11:3012:30 - 17:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Žlutava vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informacípodle ustanovení §17 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pravidla vybírání úhrad nákladů

  1. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací je dána součtem úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace a úhrady za odeslání informace žadateli. Jednotlivé položky úhrad jsou stanoveny, případně se zjišťují takto:

  a. Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace:
  Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se považuje vyhledání informace trvající více než jednu hodinu. Úhrada činí 180 Kč za jednu hodinu práce jednoho zaměstnance obce Žlutava a pak 90 Kč za každou další započatou půlhodinu práce jednoho zaměstnance obce Žlutava při vyhledávání informace.

  b. Úhrada za odeslání informace žadateli:
  Poštovné dle sazebníku České pošty, s. p. Zaslání informace elektronickou poštou žadatel nehradí.

  c. Úhrada za pořízení kopie:

  Černobílé kopírování:           Barevné kopírování

  A4 jednostranná – 2 Kč         A4 jednostranná – 14 Kč
  A4 oboustranná  - 4 Kč          A4 oboustranná - 28 Kč
  A3 jednostranná – 4 Kč         A3 jednostranná – 28 Kč
  A3 oboustranná  - 8 Kč          A3 oboustranná - 56 Kč

  Úhrady za pořízení kopie jsou platné i pro úhrady kopírování pro úřední účely mimo oblast poskytování informací (např. pořízení kopie listiny ověřující osobou při vidimaci podle zákona o ověřování).

  2. Po zpracování žádosti o informace zpracovatel žádosti provede vyúčtování, ve kterém vypočte celkovou úhradu v souvislosti s poskytnutím informace, a žadateli skutečnost, že je požadována úhrada a v jaké výši, písemně oznámí v souladu s § 17 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  3. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku, a to buď zaplacením v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu Žlutava anebo převodem na bankovní účet obce podle pokynů zpracovatele žádosti. Vybrané úhrady v souvislosti s poskytováním informací jsou příjmem obce.

  4. Úhrada v souvislosti s poskytnutím informací podle tohoto sazebníku se neplatí v těchto případech:

  a. žádost o poskytnutí informace je odmítnuta,
  b. žádost o poskytnutí informace je odložena,
  c. žádost o poskytnutí informace je vyřízena odkázáním na zveřejněnou informaci,
  d. žádosti o poskytnutí informace není ani zčásti vyhověno (úplné odmítnutí žádosti),
  e. informace je poskytnuta ústně na základě ústně podané žádosti o informaci,
  f. informace existuje v elektronické podobě a je poskytnuta v této podobě bez nutnosti opatrovat ze strany obce technický nosič informací (jde např. o zaslání informace elektronickou poštou),
  g. žádost o poskytnutí informace je vyřizována provedením úkonu, který je zahrnut do sazebníku správních poplatků (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů); úhrada požadovaná po žadateli se v tomto případě řídí zákonem o správních poplatcích.

  5. Tento sazebník je schválen usnesením Zastupitelstva obce Žlutava č. 5/XXXX./2014 ze dne 20. 1. 2014.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Žlutava poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2015

vÝroČnÍ zprÁva - 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,76 kB
Staženo: 433×
Vloženo: 25. 1. 2017

Výroční zpráva 2013

vÝroČnÍ zprÁva - 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,7 kB
Staženo: 428×
Vloženo: 10. 2. 2016

Výroční zpráva 2014

vÝroČnÍ zprÁva - 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,34 kB
Staženo: 472×
Vloženo: 10. 2. 2016

Výroční zpráva 2016

vÝroČnÍ zprÁva - 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,1 kB
Staženo: 336×
Vloženo: 14. 3. 2017

Výroční zpráva 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,18 kB
Staženo: 340×
Vloženo: 27. 2. 2018

Výroční zpráva 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 256,11 kB
Staženo: 199×
Vloženo: 6. 2. 2019

Výroční zpráva 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 175,54 kB
Staženo: 108×
Vloženo: 30. 1. 2020

Výroční zpráva 2020

VÝROČNÍlll ZPRÁVA - 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,89 kB
Staženo: 57×
Vloženo: 17. 2. 2021

ROK 2021

Žádost o poskytnutí informace č.j. 90/2021 (24.5 kB)

Poskytnutí informace č.j. 90/2021 (241.65 kB)

 

ROK 2020

Poskytnutí informace č.j.271/2020

Žádost o poskytnutí informace č.j. 271/2020

Poskytnutí informace č.j. 551/2020 (230 kB)

Žádost o poskytnutí informace č.j. 551/2020 (57.18 kB)

 

ROK 2019

Poskytnutí informace č.j.333/2019

Poskytnutí informace č.j.355/2019

 

ROK 2018

GDPR - poskytnutí informace

 

ROK 2017

Poskytnutí informace 106/1999 - Codes cz

Poskytnutí informace dle 106/1999 - Kross, s.r.o.

Poskytnutí informace - zpětný odběr odpadů

Poskytnutí informace 2017 - odpadové hospodářství obce

Investice 2017

 

Poskytnutí informace - akcie VAK - Jižní vodáresnkápříloha 1příloha 2

 

Poskytnutí informace na základě žádosti č.j.149/2016příloha č.1příloha č.2příloha č.3příloha č.4; příloha č.5příloha č.6příloha č.7příloha č.8příloha č.9příloha č,10příloha č.11příloha č.12příloha č.13příloha č.14 

VAK - pravda o vodě - poskytnutí informace del 106/1999 Sb.

Poskytnutí informace na základě žádosti č.j. 147/2016

Poskytnutí informace na žádost č.j. 131/2016 

Poskytnutí informací na žádost č,j. 107/2016

Vyjádření stanoviska k zákonu 106/1999 Sb.

Obec Žlutava - vyjádření k výtce stran zákona 106/1999 Sb.

 

Investice v roce 2016

Investice v roce 2015

 

Informace dle 106/1999 Sb. - o poskytnutí kopie o spolupráci s RWE

    Smlouva s RWE o přeložení STL

    Přílohy ke smlouvě o přeložce STL

 

 Informace dle 106/1999 Sb. - poskytnutí usnesení Zastupitelstva obce Žlutava t     týkající se přeložky STL plynovodu a vyčíslení veškerých nákladů vynaložených na odstranění STL plynovodu

příloha č. 1 - kopie účetních dokladů

příloha č. 2 Usnesení z II. zasedání ZO Žlutava 28. 11. 2006

 

Informace dle 106/1999 - Investice 2014

Informace dle 106/1999 - investice 2013

 

Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
rozšířené vyhledávání

Úřad

Mapový portál

.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-download
app-store-download

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat