Obec Žlutava
Žlutava

Provozní řád odpad.

Provozní řád pro stanoviště odpadových nádob Žlutava


Tento provozní řád upravuje praktické záležitosti při provozu stanoviště odpadových nádob ve Žlutavě.

1. Provozovatel: Obec Žlutava. Žlutava 271, 763 61   p. Napajedla, IČO: 284 734
Zodpovědná osoba: Ing. Stanislav Kolář, starosta obce, tel.: 602 557 444

2. Do stanoviště odpadových nádob mohou bezplatně ukládat příslušné složky komunálního odpadu pouze fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu ve Žlutavě a dále ty, jež jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3. Podnikatelským subjektům je ukládání odpadů do stanoviště odpadových nádob zakázáno.

4. Stanoviště odpadových nádob slouží zároveň jako místo zpětného odběru použitých elektrozařízení uvedených v části B tohoto provozního řádu (vyhl. Č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními, elektroodpady). Zpětně odebraná elektrozařízení nejsou označována jako odpady a nejsou uváděna do evidence odpadů.
Sběr nebezpečného odpadu probíhá v termínech stanovených obcí Žlutava, 4 x ročně.

5. Povinnosti osob ukládajících odpad do stanoviště odpadových nádob:

a. Respektovat pokyny správce stanoviště odpadových nádob, nahlásit množství a druh likvidovaného odpadu, na požádání správce se prokázat průkazem totožnosti.
b. Komunální odpad třídit na jednotlivé složky dle části B provozního řádu a tyto ukládat do příslušných nádob.
c. Je zakázáno ukládat odpad mimo určené nádoby a mimo stanoviště odpadových nádob.
d. Bez souhlasu správce je zakázáno vybírat a odnášet uložené odpady.

6. Do stanoviště odpadových nádob lze ukládat komunální odpad v maximálním množství 200 l za den a na jednu domácnost, pro odstranění většího množství odpadu jsou fyzické osoby povinny zajistit si samy vhodný kontejner nebo přepravní prostředek.

7. Pokyny pro případ havárie:
a. Únik nebezpečných odpadů  - při rozsypání nebo rozlití odpadů shromáždit tyto do původních nebo náhradních obalů, zbytky odstranit pískem, dále postupovat v souladu s opatřeními uvedenými na identifikační liště nebezpečného odpadu.
b. Vznik požáru – malá požár se pokusit zlikvidovat za použití lopaty a písku, při větším požáru volat hasiče tel.: 150.

8. Zajištění bezpečnosti práce:
a. Při práci nejíst, nepít, nekouřit, používat přidělené ochranné pomůcky, v případě zasažení pokožky a očí postupovat v souladu s pokyny uvedenými na identifikační liště nebezpečného odpadu.

Provozní řád schválen ZO Žlutava 15.9.2011 usnesením č. 10/XI./2011.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
1
23 24 25 26
1
27 28 29 30 31 1
1
2
1

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat