Obec Žlutava
Žlutava

Provozní řád sokolovny

Majetkové poměry 

Vlastníkem budovy sokolovny, č.p. 191 se stav. parc. č. 239 a dále p.č. 231 (dětské hřiště), p.č. 232/1, 232/2, 235 a 237  zapsané na  katastrálním úřadě v LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žlutava, je obec Žlutava.
Budova je vybavena inventářem v majetku obce Žlutava dle inventárních seznamů.
 

Využití budovy

Budova sokolovny je využívána k tělovýchovné činnosti a ke kulturním a  společenským akcím. Sál sokolovny, nebo jiné části budovy, jsou pronajímány společenským organizacím a občanům za finanční úhradu určenou zastupitelstvem obce (příloha č. 1). Sál sokolovny je využíván Základní školou ve Žlutavě k hodinám tělesné výchovy.
 

Správce budovy sokolovny

Správou budovy sokolovny pověřuje rada obce správce budovy, na základě dohody o pracovní činnosti.
 
Pracovní povinnosti správce sokolovny:
 • Organizuje a řídí veškerou provozní činnost dle ročního plánu a rozpisu cvičebních hodin.
 • Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením (hmotná odpovědnost).
 • Vede seznam majetku obce na sokolovně a připravuje majetek k inventuře.
 • Vede evidenci akcí, eviduje spotřebu elektrické energie a inkasuje nájemné, které jednou měsíčně odvádí do obecní pokladny.
 • Vydává klíče osobám, které mají sokolovnu propůjčenu.
 • Předává sokolovnu před akcí a přebírá po akci.
 • Ztrátu, nebo poškození způsobené nájemcem eviduje v knize závad, kterou vede a projednává úhradu nebo odstranění škody s osobou odpovědnou za způsobenou škodu.
 • Hlásí předem akce pracovníkům zajišťujícím úklid a předsedovi SK Sokol Žlutava
 • Zajišťuje praní záclon a závěsů + ubrusů po akcích konaných obcí.
 • Zajišťuje čištění všech svítidel.
 • Zajišťuje drobné opravy (nebo zajistí nápravu).
 • Každých 14 dní ve středu připraví popelnice k odvozu odpadků a zajistí jejich úklid nastanovené místo. Zodpovídá za úklid sokolovny – v případě, že není zvlášť zřízeno místo uklizečky, zastává její funkci.
 • V topném období zajišťuje vytápění prostor budovy.
 • Při akcích zpřístupnit únikové východy.

Uklizečka

Úklidem budovy pověřuje starosta uklizečku, na základě dohody o pracovní činnosti, která se řídí pokyny správce sokolovny 
 
Pracovní povinnosti uklizečky:
 • Úklid šatny, sálu, přísálí, kuchyně, sociálních zařízení, vstupní chodby a bočních chodeb, schodiště, jeviště, „galerka“, včetně mytí oken dle potřeby – minimálně však 2x ročně
 • Zametání a údržba chodníku před budovou sokolovny, úklid sněhu na plochách před budovou sokolovny spojené s posypem chodníku.
 • Úklid hřiště u sokolovny (v letním období).
 • V případě škod, poškození budovy, havárie – hlásit okamžitě správci sokolovny.
 • Zajišťuje nákup čistících a hygienických potřeb.
   
Povinnosti SK Sokol Žlutava
Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného cvičitele.
 • V průběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
 • Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
 • V případě škod, poškození budovy, havárie – hlásí okamžitě správci sokolovny,  poznačí do knihy závad.
 •  Zodpovědní cvičitelé dbají  na přezouvání cvičenců.
 •  Vede knihu závad a úrazů.
 Povinnosti ZŠ Žlutava
 
 • Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného učitele.
 • V průběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
 • Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
 • V případě škod, poškození budovy, havárie – hlásí okamžitě správci sokolovny, poznačí do knihy závad
 • Zodpovědní učitelé dbají  na přezouvání cvičenců.
   
Provoz budovy 
 
 • Rozvrh cvičebních hodin je uveden v příloze č. 3 a vyvěšen v prostoru hlavního vchodu, s uvedením cvičitelů, kteří mají propůjčené klíče.
 • Pronájem prostor budovy sokolovny je nutno dohodnout se správcem budovy předem. Správcem budovy je předána pronajatá část budovy a  příslušné klíče. Současně je dohodnuta doba předání po akci a zaplacení nájemného.
 • V celé budově sokolovny platí zákaz kouření.
 • Příprava a výzdoba sálu na akceproběhne v sobotu v dopoledních hodinách tak, aby nebyly narušeny páteční cvičební hodiny sportovních oddílů. Pokud bude jinak, dohodne se pořadatel předem přímo s vedením SK Sokol a se správcem sokolovny.
 • Pořadatelé všech akcí zajistí po akci úklid stolů, židlí, vrácení zapůjčeného inventáře, výzdoby a hrubých nečistot, včetně prostor před  budovou sokolovny. Po akci rovněž odklidí odpadky a předají pronajaté prostory vyklizené a vyčištěné správci sokolovny
 • Dbát na to, aby nebyly uzamčeny únikové východy.
   

Provoz dětského hřiště

Dětské hřiště je volně přístupné. 
 
 • Pokud se budou na dětském hřišti konat celodenní sportovní akce, je možné využít sociální zařízení v budově sokolovny.
 • Na dětském hřišti není dovoleno parkování automobilů. 
   

Rozdělení klíčů od budovy 

Klíče od budovy jsou rozděleny takto:

 • Správce:           všechny klíče
 • Škola:               spojovací krček se školou, nářaďovna
 • Obecní úřad:    všechny klíče
 • Cvičitelé SK:    hlavní vchod, nářaďovna - viz příloha č. 2

 10. Osvobozené akce :

I.  Ples
II. Pouťová zábava 
III. Silvestrovská nebo předsilvestrovská zábava 
IV. Výstava ovoce, výstava chovatelů
V.  Akce osvobozené starostou obce ( příp. radou obce)
VI. Akce obecního úřadu, školy
VII. Akce místních sportovních oddílů FC, SK Sokol 
 
Schváleno Zastupitelstvem obce  Žlutava dne 24.1.2011 - s platností od 1.2. 2011
 
Příloha č. 1
Poplatky za pronájem prostor v budově sokolovny:
Místní občané,organizace:           
                                                                          
 • Velký sál sokolovny+ přísálí          1.000,- Kč                                           
 • Velký sál (pohřeb, schůze)                200,- Kč                                           
 • Přísálí                                                    400,- Kč                                           
 • Kuchyně                                                200,- Kč                                           
 • Příprava sálu den předem                  500,- Kč
Cizí občané, organizace: 
Velký sál sokolovny:
 
 • Soukromá oslava                                3.500,- Kč 
 • Sportovní akce (do 2 hodin)                 200,- Kč 
 • Sportovní akce celodenní                      600,- Kč 
 • Prodejní akce (800 – 1500)                     800,- Kč 
 • Příprava sálu den předem                      500,- Kč
Přísálí:
 • Kulturní akce                                   1.500,- Kč 
 
Doplnění:
 • K uvedeným nájmům se připočítá spotřeba el. energie v paušální částce 200,- Kč
 • Vedle pronájmu při zapůjčení inventáře se připočítá paušální částka 100,- Kč.
 • Za vyprání damaškových ubrusů 10,- Kč/ 1ks.
 • Sál se předává po akci správci druhý den nejpozději do 10:00 hodin
 • Příprava sálu den předem je možná od 19:00 hodin – nutno nahlásit správci sokolovny, v případě, že se bude sál připravovat dříve než v 19:00hodin, (nejdříve však v 16:00 hodin) - je to možné pouze po předchozí dohodě s vedením SK Sokol Žlutava  – příprava sálu den předem je vždy zpoplatněna částkou 500,- Kč.
   

Příloha č. 2

 

Klíče propůjčené:

 
 1.                                Hostinský Antonín                        předseda SK  SOKOL
 2.                                Pokorníková Štěpánka                 cvičení taj-či
 3.                                Stoklásková Marcela                    hospodář SK  SOKOL
 4.                                Goišová Zdena                              členka výboru SK SOKOL
 5.                                Kašpárková Kateřina                    člen výboru SK, gymnastika
 6.                                Goišová Kateřina                           cvičení žen
 7.                                Hostinská Jana                              cvičení předškolních dětí
 8.                                Petr Vojtášek                                  cvičení dospělí
 9.                                Goiš Ladislav                                  volejbal
 10.                                Špetla Luboš                                  člen výboru SK, gymnastik
 11.                                Gromus Tomáš                              florbal
 12.                                Mišurec Zdeněk                             fotbalový oddíl
 13.                                Mořingl Miroslav a Marie             cvičení žen a mužů
 14.                                Machač Libor                                 nohejbal
 15.                                ...........................................                            
 16.                                ………………………………