Obec Žlutava
Žlutava

Provozní řád sokolovny

 

Provozní řád sokolovny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provozní řád budovy Sokolovny ŽlutavaStránka1
OBEC ŽLUTAVA
IČ: 00284734
PROVOZNÍ ŘÁD BUDOVY
SOKOLOVNY VOBCI ŽLUTAVA

1.Majetkové poměry
Vlastníkem budovy sokolovny, č.p. 191 se stav. parc. č. 239 ahřiště parc. č. 234 a235zapsané na
katastrálním úřadě vLV č. 10001 pro obec a k.ú. Žlutava, je obec Žlutava.

Budova je vybavena inventářem vmajetku obce Žlutava dle inventárníchseznamů.
2.Využití budovy
Budova sokolovny je využívána ktělovýchovné činnosti a kekulturním a společenským akcím. Sál
sokolovny, nebo jiné části budovy, jsou pronajímány společenským organizacím a občanům za
finanční úhradu určenou zastupitelstvem obce (příloha č. 1). Sál sokolovny je využíván Základní
školou ve Žlutavě khodinám tělesné výchovy.

3.Správce budovy sokolovny
Správou budovy sokolovny pověřujestarosta obcesprávce budovy, na základěpracovní smlouvy.
Pracovní povinnosti správce sokolovny:
Organizuje a řídí veškerou provozní činnost dle ročního plánu a rozpisu cvičebníchhodin.
Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením (hmotná odpovědnost).
Vede seznam majetku obce na sokolovně a připravuje majetek kinventuře.
Vede evidenci akcí, eviduje spotřebu elektrické energie a inkasuje nájemné, které jednou
měsíčně odvádí do obecní pokladny.

Vydává klíče osobám, které mají sokolovnu propůjčenu.
Předává sokolovnu před akcí a přebírá po akci.
Ztrátu, nebo poškození způsobené nájemcem eviduje vknize závad, kterou vede a projednává
úhradu nebo odstranění škody sosobou odpovědnou za způsobenou škodu.

Hlásí předem akce pracovníkům zajišťujícím úklid a předsedovi SK Žlutava, z.s.
Zajišťuje praní záclon a závěsů + ubrusů po akcích konaných obcí.
Zajišťuje čištění všech svítidel.
Zajišťuje drobné opravy (nebo zajistí nápravu).
Každých 14 dní ve středu připraví popelnice kodvozu odpadků a zajistí jejich úklid nastanovené
místo. Zodpovídá za úklid sokolovnyvpřípadě, že není zvlášť zřízeno místo uklizečky, zastává
její funkci.

Vtopném období zajišťuje vytápění prostor budovy.
Při akcích zpřístupnit únikové východy.
 
 
Provozní řád budovy Sokolovny ŽlutavaStránka2
4.Uklizečka
Pracovní povinnosti uklizečky(správce):
Úklid šatny, sálu, přísálí, kuchyně, sociálních zařízení, vstupní chodby a bočních chodeb,
schodiště, jeviště, „galerka“,včetně mytí oken dle potřebyminimálně však 2x ročně

Zametání a údržba chodníku před budovou sokolovny, úklid sněhu na plochách před budovou
sokolovny spojené sposypem chodníku.

Úklid hřiště u sokolovny (v letním období).
Vpřípadě škod, poškození budovy, haváriehlásitokamžitěsprávci sokolovny.
Zajišťuje nákup čistících a hygienických potřeb.
5.Povinnosti SK Žlutava, z.s.
Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného cvičitele.
Vprůběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
Vpřípadě škod, poškození budovy, haváriehlásíokamžitěsprávci sokolovny,poznačí do
knihy závad.

Zodpovědní cvičitelé dbají na přezouvání cvičenců.
Vede knihu závad a úrazů.
6.Povinnosti ZŠ Žlutava
Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného učitele.
Vprůběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
Vpřípadě škod, poškození budovy, haváriehlásíokamžitěsprávci sokolovny, poznačí do knihy
závad

Zodpovědní učitelé dbají na přezouvání cvičenců.
7.Provoz budovy
Rozvrh cvičebních hodin jekaždoročně aktualizována vyvěšen vprostoru hlavního vchodua
na webových stránkách obce-suvedením cvičitelů, kteří mají propůjčené klíče.

Pronájem prostor budovy sokolovny je nutno dohodnout se správcem budovy předem.
Správcem budovy je předána pronajatá část budovy a příslušné klíče. Současně je dohodnuta
doba předání po akci a zaplacení nájemného.

Vcelé budově sokolovnyplatí zákaz kouření.
Příprava a výzdoba sálu na akceproběhne vsobotu vdopoledních hodinách tak, aby nebyly
narušeny páteční cvičební hodiny sportovních oddílů. Pokud bude jinak, dohodne se pořadatel
předem přímo svedením SKŽlutava, z.s.a se správcem sokolovny.

Pořadatelé všech akcí zajistí po akci úklid stolů, židlí, vrácení zapůjčeného inventáře, výzdoby a
hrubých nečistot, včetně prostor před budovou sokolovny. Po akci rovněž odklidí odpadky a
předají pronajaté prostory vyklizené a vyčištěné správci sokolovny

Dbát na to, aby nebyly uzamčeny únikové východy.
 
 
Provozní řád budovy Sokolovny ŽlutavaStránka3
8.Provoz dětskéhoa sportovníhohřiště
Tyto se řídí vlastním provozním řádem.
9.Rozdělení klíčů od budovy
Klíče od budovy jsou rozděleny takto:
Správce:všechny klíče
Škola:spojovací krček se školou, nářaďovna
Obecní úřad
Cvičitelé SK:
všechny klíče
bočnívchod, nářaďovnaseznam uložen na obecním úřadě
10.Osvobozené akce:
I.Výstava ovoce, výstava chovatelů
II.Akce osvobozené starostou obce (příp. radou obce)
III.Akce obecního úřadu, školy
IV.Akce SKŽlutava
V.Sportovní akcemístních spolků
VI.Vždy 1 kulturní akce každého spolku obce(ples, taneční zábava apod.)
Schváleno Zastupitelstvem obceŽlutava dne30.1.2023-splatností od 1.2.2023-usnesením
číslo: 5/4/2023
 
 
Provozní řád budovy Sokolovny ŽlutavaStránka4
Příloha č. 1
Poplatky za pronájem prostor vbudověsokolovny:
Místní občané, organizace:
Velký sál sokolovny+ přísálí+kuchyně2500,-
Pohřeb: velký sál, přísálí, kuchyně1000,-
Přísálí+ kuchyně1000,-
Kuchyně500,-Konvektomat500,-
Příprava sálu den předem**500,-
Cizíobčané, organizace:
Velký sál sokolovny:
Soukromá oslava6000,-
Přísálí + kuchyně3500,-
Příprava sálu den předem500,-
Doplnění:
Vceně pronájmu je spotřeba energií, zapůjčení inventáře a ubrusy
Sál se předává po akci správci druhý dennejpozději do 1000hodin!
**Příprava sálu den předem je možná od 1900hodinnutno nahlásit cvičitelům SK Žlutava,
vpřípadě, že se bude sál připravovat dříve než v1900hodin je to možné pouze po předchozí
dohoděsvedením SK Žlutava a se správcem sokolovnypříprava sálu den předem je vždy
zpoplatněna částkou500,-Kč.

Používat konvektomat může jen osoba zaškolená, nebo ktomu určená správcem sokolovny
tato osoba ručí za správné používání, vpřípadě jakékoli poruchy bezodkladně hlásí správci
sokolovny(zapůjčení konvektomatu je zpoplatněno částkou500,-).

Nájemce se zavazuje, že při poškození oponyuhradí případnou opravu.
 
 
 
Provozní řád budovy Sokolovny Žlutava Stránka 1
OBEC ŽLUTAVA
IČ: 00284734
PROVOZNÍ ŘÁD BUDOVY SOKOLOVNY V OBCI ŽLUTAVA
1. Majetkové poměry
Vlastníkem budovy sokolovny, č.p. 191 se stav. parc. č. 239 a hřiště parc. č. 234 a 235 zapsané na katastrálním úřadě v LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žlutava, je obec Žlutava.
Budova je vybavena inventářem v majetku obce Žlutava dle inventárních seznamů.
2. Využití budovy
Budova sokolovny je využívána k tělovýchovné činnosti a ke kulturním a společenským akcím. Sál sokolovny, nebo jiné části budovy, jsou pronajímány společenským organizacím a občanům za finanční úhradu určenou zastupitelstvem obce (příloha č. 1). Sál sokolovny je využíván Základní školou ve Žlutavě k hodinám tělesné výchovy.
3. Správce budovy sokolovny
Správou budovy sokolovny pověřuje starosta obce správce budovy, na základě pracovní smlouvy.
Pracovní povinnosti správce sokolovny:
• Organizuje a řídí veškerou provozní činnost dle ročního plánu a rozpisu cvičebních hodin.
• Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením (hmotná odpovědnost).
• Vede seznam majetku obce na sokolovně a připravuje majetek k inventuře.
• Vede evidenci akcí, eviduje spotřebu elektrické energie a inkasuje nájemné, které jednou měsíčně odvádí do obecní pokladny.
• Vydává klíče osobám, které mají sokolovnu propůjčenu.
• Předává sokolovnu před akcí a přebírá po akci.
• Ztrátu, nebo poškození způsobené nájemcem eviduje v knize závad, kterou vede a projednává úhradu nebo odstranění škody s osobou odpovědnou za způsobenou škodu.
• Hlásí předem akce pracovníkům zajišťujícím úklid a předsedovi SK Žlutava, z.s.
• Zajišťuje praní záclon a závěsů + ubrusů po akcích konaných obcí.
• Zajišťuje čištění všech svítidel.
• Zajišťuje drobné opravy (nebo zajistí nápravu).
• Každých 14 dní ve středu připraví popelnice k odvozu odpadků a zajistí jejich úklid na stanovené místo. Zodpovídá za úklid sokolovny – v případě, že není zvlášť zřízeno místo uklizečky, zastává její funkci.
• V topném období zajišťuje vytápění prostor budovy.
• Při akcích zpřístupnit únikové východy.
Provozní řád budovy Sokolovny Žlutava Stránka 2
4. Uklizečka
Pracovní povinnosti uklizečky (správce):
• Úklid šatny, sálu, přísálí, kuchyně, sociálních zařízení, vstupní chodby a bočních chodeb, schodiště, jeviště, „galerka“, včetně mytí oken dle potřeby – minimálně však 2x ročně
• Zametání a údržba chodníku před budovou sokolovny, úklid sněhu na plochách před budovou sokolovny spojené s posypem chodníku.
• Úklid hřiště u sokolovny (v letním období).
• V případě škod, poškození budovy, havárie – hlásit okamžitě správci sokolovny.
• Zajišťuje nákup čistících a hygienických potřeb.
5. Povinnosti SK Žlutava, z.s.
• Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného cvičitele.
• V průběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
• Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
• V případě škod, poškození budovy, havárie – hlásí okamžitě správci sokolovny, poznačí do knihy závad.
• Zodpovědní cvičitelé dbají na přezouvání cvičenců.
• Vede knihu závad a úrazů.
6. Povinnosti ZŠ Žlutava
• Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného učitele.
• V průběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
• Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
• V případě škod, poškození budovy, havárie – hlásí okamžitě správci sokolovny, poznačí do knihy závad
• Zodpovědní učitelé dbají na přezouvání cvičenců.
7. Provoz budovy
• Rozvrh cvičebních hodin je každoročně aktualizován a vyvěšen v prostoru hlavního vchodu a na webových stránkách obce - s uvedením cvičitelů, kteří mají propůjčené klíče.
• Pronájem prostor budovy sokolovny je nutno dohodnout se správcem budovy předem. Správcem budovy je předána pronajatá část budovy a příslušné klíče. Současně je dohodnuta doba předání po akci a zaplacení nájemného.
• V celé budově sokolovny platí zákaz kouření.
• Příprava a výzdoba sálu na akce proběhne v sobotu v dopoledních hodinách tak, aby nebyly narušeny páteční cvičební hodiny sportovních oddílů. Pokud bude jinak, dohodne se pořadatel předem přímo s vedením SK Žlutava, z.s. a se správcem sokolovny.
• Pořadatelé všech akcí zajistí po akci úklid stolů, židlí, vrácení zapůjčeného inventáře, výzdoby a hrubých nečistot, včetně prostor před budovou sokolovny. Po akci rovněž odklidí odpadky a předají pronajaté prostory vyklizené a vyčištěné správci sokolovny
• Dbát na to, aby nebyly uzamčeny únikové východy.
Provozní řád budovy Sokolovny Žlutava Stránka 3
8. Provoz dětského a sportovního hřiště
• Tyto se řídí vlastním provozním řádem.
9. Rozdělení klíčů od budovy
Klíče od budovy jsou rozděleny takto:
Správce:
všechny klíče
Škola:
spojovací krček se školou, nářaďovna
Obecní úřad
Cvičitelé SK:
všechny klíče
boční vchod, nářaďovna – seznam uložen na obecním úřadě
10. Osvobozené akce:
I. Výstava ovoce, výstava chovatelů
II. Akce osvobozené starostou obce (příp. radou obce)
III. Akce obecního úřadu, školy
IV. Akce SK Žlutava
V. Sportovní akce místních spolků
VI. Vždy 1 kulturní akce každého spolku obce (ples, taneční zábava apod.)
Schváleno Zastupitelstvem obce Žlutava dne 30.1.2023 - s platností od 1.2.2023 - usnesením číslo: 5/4/2023
Provozní řád budovy Sokolovny Žlutava Stránka 4
Příloha č. 1
Poplatky za pronájem prostor v budově sokolovny:
Místní občané, organizace:
• Velký sál sokolovny+ přísálí + kuchyně 2500,- Kč
• Pohřeb: velký sál, přísálí, kuchyně 1000,- Kč
• Přísálí + kuchyně 1000,- Kč
• Kuchyně 500,- Kč Konvektomat 500,-Kč
• Příprava sálu den předem** 500,- Kč
Cizí občané, organizace:
Velký sál sokolovny:
• Soukromá oslava 6000,- Kč
• Přísálí + kuchyně 3500,- Kč
• Příprava sálu den předem 500,- Kč
Doplnění:
− V ceně pronájmu je spotřeba energií, zapůjčení inventáře a ubrusy
− Sál se předává po akci správci druhý den nejpozději do 1000 hodin !
− **Příprava sálu den předem je možná od 1900 hodin – nutno nahlásit cvičitelům SK Žlutava, v případě, že se bude sál připravovat dříve než v 1900hodin je to možné pouze po předchozí dohodě s vedením SK Žlutava a se správcem sokolovny –příprava sálu den předem je vždy zpoplatněna částkou 500,- Kč.
− Používat konvektomat může jen osoba zaškolená, nebo k tomu určená správcem sokolovny – tato osoba ručí za správné používání, v případě jakékoli poruchy bezodkladně hlásí správci sokolovny (zapůjčení konvektomatu je zpoplatněno částkou 500,- Kč).
− Nájemce se zavazuje, že při poškození opony – uhradí případnou opravu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní řád budovy Sokolovny ŽlutavaStránka1
OBEC ŽLUTAVA
IČ: 00284734
PROVOZNÍ ŘÁD BUDOVY
SOKOLOVNY VOBCI ŽLUTAVA

1.Majetkové poměry
Vlastníkem budovy sokolovny, č.p. 191 se stav. parc. č. 239 ahřiště parc. č. 234 a235zapsané na
katastrálním úřadě vLV č. 10001 pro obec a k.ú. Žlutava, je obec Žlutava.

Budova je vybavena inventářem vmajetku obce Žlutava dle inventárníchseznamů.
2.Využití budovy
Budova sokolovny je využívána ktělovýchovné činnosti a kekulturním a společenským akcím. Sál
sokolovny, nebo jiné části budovy, jsou pronajímány společenským organizacím a občanům za
finanční úhradu určenou zastupitelstvem obce (příloha č. 1). Sál sokolovny je využíván Základní
školou ve Žlutavě khodinám tělesné výchovy.

3.Správce budovy sokolovny
Správou budovy sokolovny pověřujestarosta obcesprávce budovy, na základěpracovní smlouvy.
Pracovní povinnosti správce sokolovny:
Organizuje a řídí veškerou provozní činnost dle ročního plánu a rozpisu cvičebníchhodin.
Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením (hmotná odpovědnost).
Vede seznam majetku obce na sokolovně a připravuje majetek kinventuře.
Vede evidenci akcí, eviduje spotřebu elektrické energie a inkasuje nájemné, které jednou
měsíčně odvádí do obecní pokladny.

Vydává klíče osobám, které mají sokolovnu propůjčenu.
Předává sokolovnu před akcí a přebírá po akci.
Ztrátu, nebo poškození způsobené nájemcem eviduje vknize závad, kterou vede a projednává
úhradu nebo odstranění škody sosobou odpovědnou za způsobenou škodu.

Hlásí předem akce pracovníkům zajišťujícím úklid a předsedovi SK Žlutava, z.s.
Zajišťuje praní záclon a závěsů + ubrusů po akcích konaných obcí.
Zajišťuje čištění všech svítidel.
Zajišťuje drobné opravy (nebo zajistí nápravu).
Každých 14 dní ve středu připraví popelnice kodvozu odpadků a zajistí jejich úklid nastanovené
místo. Zodpovídá za úklid sokolovnyvpřípadě, že není zvlášť zřízeno místo uklizečky, zastává
její funkci.

Vtopném období zajišťuje vytápění prostor budovy.
Při akcích zpřístupnit únikové východy.

 
 

Provozní řád budovy Sokolovny ŽlutavaStránka2
4.Uklizečka
Pracovní povinnosti uklizečky(správce):
Úklid šatny, sálu, přísálí, kuchyně, sociálních zařízení, vstupní chodby a bočních chodeb,
schodiště, jeviště, „galerka“,včetně mytí oken dle potřebyminimálně však 2x ročně

Zametání a údržba chodníku před budovou sokolovny, úklid sněhu na plochách před budovou
sokolovny spojené sposypem chodníku.

Úklid hřiště u sokolovny (v letním období).
Vpřípadě škod, poškození budovy, haváriehlásitokamžitěsprávci sokolovny.
Zajišťuje nákup čistících a hygienických potřeb.
5.Povinnosti SK Žlutava, z.s.
Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného cvičitele.
Vprůběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
Vpřípadě škod, poškození budovy, haváriehlásíokamžitěsprávci sokolovny,poznačí do
knihy závad.

Zodpovědní cvičitelé dbají na přezouvání cvičenců.
Vede knihu závad a úrazů.
6.Povinnosti ZŠ Žlutava
Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného učitele.
Vprůběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
Vpřípadě škod, poškození budovy, haváriehlásíokamžitěsprávci sokolovny, poznačí do knihy
závad

Zodpovědní učitelé dbají na přezouvání cvičenců.
7.Provoz budovy
Rozvrh cvičebních hodin jekaždoročně aktualizována vyvěšen vprostoru hlavního vchodua
na webových stránkách obce-suvedením cvičitelů, kteří mají propůjčené klíče.

Pronájem prostor budovy sokolovny je nutno dohodnout se správcem budovy předem.
Správcem budovy je předána pronajatá část budovy a příslušné klíče. Současně je dohodnuta
doba předání po akci a zaplacení nájemného.

Vcelé budově sokolovnyplatí zákaz kouření.
Příprava a výzdoba sálu na akceproběhne vsobotu vdopoledních hodinách tak, aby nebyly
narušeny páteční cvičební hodiny sportovních oddílů. Pokud bude jinak, dohodne se pořadatel
předem přímo svedením SKŽlutava, z.s.a se správcem sokolovny.

Pořadatelé všech akcí zajistí po akci úklid stolů, židlí, vrácení zapůjčeného inventáře, výzdoby a
hrubých nečistot, včetně prostor před budovou sokolovny. Po akci rovněž odklidí odpadky a
předají pronajaté prostory vyklizené a vyčištěné správci sokolovny

Dbát na to, aby nebyly uzamčeny únikové východy.

 
 

Provozní řád budovy Sokolovny ŽlutavaStránka3
8.Provoz dětskéhoa sportovníhohřiště
Tyto se řídí vlastním provozním řádem.
9.Rozdělení klíčů od budovy
Klíče od budovy jsou rozděleny takto:
Správce:všechny klíče
Škola:spojovací krček se školou, nářaďovna
Obecní úřad
Cvičitelé SK:
všechny klíče
bočnívchod, nářaďovnaseznam uložen na obecním úřadě
10.Osvobozené akce:
I.Výstava ovoce, výstava chovatelů
II.Akce osvobozené starostou obce (příp. radou obce)
III.Akce obecního úřadu, školy
IV.Akce SKŽlutava
V.Sportovní akcemístních spolků
VI.Vždy 1 kulturní akce každého spolku obce(ples, taneční zábava apod.)
Schváleno Zastupitelstvem obceŽlutava dne30.1.2023-splatností od 1.2.2023-usnesením
číslo: 5/4/2023

 
 

Provozní řád budovy Sokolovny ŽlutavaStránka4
Příloha č. 1
Poplatky za pronájem prostor vbudověsokolovny:
Místní občané, organizace:
Velký sál sokolovny+ přísálí+kuchyně2500,-
Pohřeb: velký sál, přísálí, kuchyně1000,-
Přísálí+ kuchyně1000,-
Kuchyně500,-Konvektomat500,-
Příprava sálu den předem**500,-
Cizíobčané, organizace:
Velký sál sokolovny:
Soukromá oslava6000,-
Přísálí + kuchyně3500,-
Příprava sálu den předem500,-
Doplnění:
Vceně pronájmu je spotřeba energií, zapůjčení inventáře a ubrusy
Sál se předává po akci správci druhý dennejpozději do 1000hodin!
**Příprava sálu den předem je možná od 1900hodinnutno nahlásit cvičitelům SK Žlutava,
vpřípadě, že se bude sál připravovat dříve než v1900hodin je to možné pouze po předchozí
dohoděsvedením SK Žlutava a se správcem sokolovnypříprava sálu den předem je vždy
zpoplatněna částkou500,-Kč.

Používat konvektomat může jen osoba zaškolená, nebo ktomu určená správcem sokolovny
tato osoba ručí za správné používání, vpřípadě jakékoli poruchy bezodkladně hlásí správci
sokolovny(zapůjčení konvektomatu je zpoplatněno částkou500,-).

Nájemce se zavazuje, že při poškození oponyuhradí případnou opravu.

 
 

 

 

 

 
 

Provozní řád budovy Sokolovny ŽlutavaStránka2
4.Uklizečka
Pracovní povinnosti uklizečky(správce):
Úklid šatny, sálu, přísálí, kuchyně, sociálních zařízení, vstupní chodby a bočních chodeb,
schodiště, jeviště, „galerka“,včetně mytí oken dle potřebyminimálně však 2x ročně

Zametání a údržba chodníku před budovou sokolovny, úklid sněhu na plochách před budovou
sokolovny spojené sposypem chodníku.

Úklid hřiště u sokolovny (v letním období).
Vpřípadě škod, poškození budovy, haváriehlásitokamžitěsprávci sokolovny.
Zajišťuje nákup čistících a hygienických potřeb.
5.Povinnosti SK Žlutava, z.s.
Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného cvičitele.
Vprůběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
Vpřípadě škod, poškození budovy, haváriehlásíokamžitěsprávci sokolovny,poznačí do
knihy závad.

Zodpovědní cvičitelé dbají na přezouvání cvičenců.
Vede knihu závad a úrazů.
6.Povinnosti ZŠ Žlutava
Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného učitele.
Vprůběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
Vpřípadě škod, poškození budovy, haváriehlásíokamžitěsprávci sokolovny, poznačí do knihy
závad

Zodpovědní učitelé dbají na přezouvání cvičenců.
7.Provoz budovy
Rozvrh cvičebních hodin jekaždoročně aktualizována vyvěšen vprostoru hlavního vchodua
na webových stránkách obce-suvedením cvičitelů, kteří mají propůjčené klíče.

Pronájem prostor budovy sokolovny je nutno dohodnout se správcem budovy předem.
Správcem budovy je předána pronajatá část budovy a příslušné klíče. Současně je dohodnuta
doba předání po akci a zaplacení nájemného.

Vcelé budově sokolovnyplatí zákaz kouření.
Příprava a výzdoba sálu na akceproběhne vsobotu vdopoledních hodinách tak, aby nebyly
narušeny páteční cvičební hodiny sportovních oddílů. Pokud bude jinak, dohodne se pořadatel
předem přímo svedením SKŽlutava, z.s.a se správcem sokolovny.

Pořadatelé všech akcí zajistí po akci úklid stolů, židlí, vrácení zapůjčeného inventáře, výzdoby a
hrubých nečistot, včetně prostor před budovou sokolovny. Po akci rovněž odklidí odpadky a
předají pronajaté prostory vyklizené a vyčištěné správci sokolovny

Dbát na to, aby nebyly uzamčeny únikové východy.

 
 

Provozní řád budovy Sokolovny ŽlutavaStránka3
8.Provoz dětskéhoa sportovníhohřiště
Tyto se řídí vlastním provozním řádem.
9.Rozdělení klíčů od budovy
Klíče od budovy jsou rozděleny takto:
Správce:všechny klíče
Škola:spojovací krček se školou, nářaďovna
Obecní úřad
Cvičitelé SK:
všechny klíče
bočnívchod, nářaďovnaseznam uložen na obecním úřadě
10.Osvobozené akce:
I.Výstava ovoce, výstava chovatelů
II.Akce osvobozené starostou obce (příp. radou obce)
III.Akce obecního úřadu, školy
IV.Akce SKŽlutava
V.Sportovní akcemístních spolků
VI.Vždy 1 kulturní akce každého spolku obce(ples, taneční zábava apod.)
Schváleno Zastupitelstvem obceŽlutava dne30.1.2023-splatností od 1.2.2023-usnesením
číslo: 5/4/2023

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1
1
2 3 4

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat