Obec Žlutava
Žlutava

Provozní řád sokolovny

Majetkové poměry 

Vlastníkem budovy sokolovny, č.p. 191 se stav. parc. č. 239 a dále p.č. 231 (dětské hřiště), p.č. 232/1, 232/2, 235 a 237  zapsané na  katastrálním úřadě v LV č. 10001 pro obec a k.ú. Žlutava, je obec Žlutava.
Budova je vybavena inventářem v majetku obce Žlutava dle inventárních seznamů.
 

Využití budovy

Budova sokolovny je využívána k tělovýchovné činnosti a ke kulturním a  společenským akcím. Sál sokolovny, nebo jiné části budovy, jsou pronajímány společenským organizacím a občanům za finanční úhradu určenou zastupitelstvem obce (příloha č. 1). Sál sokolovny je využíván Základní školou ve Žlutavě k hodinám tělesné výchovy.
 

Správce budovy sokolovny

Správou budovy sokolovny pověřuje rada obce správce budovy, na základě dohody o pracovní činnosti.
 
Pracovní povinnosti správce sokolovny:
 • Organizuje a řídí veškerou provozní činnost dle ročního plánu a rozpisu cvičebních hodin.
 • Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením (hmotná odpovědnost).
 • Vede seznam majetku obce na sokolovně a připravuje majetek k inventuře.
 • Vede evidenci akcí, eviduje spotřebu elektrické energie a inkasuje nájemné, které jednou měsíčně odvádí do obecní pokladny.
 • Vydává klíče osobám, které mají sokolovnu propůjčenu.
 • Předává sokolovnu před akcí a přebírá po akci.
 • Ztrátu, nebo poškození způsobené nájemcem eviduje v knize závad, kterou vede a projednává úhradu nebo odstranění škody s osobou odpovědnou za způsobenou škodu.
 • Hlásí předem akce pracovníkům zajišťujícím úklid a předsedovi SK Sokol Žlutava
 • Zajišťuje praní záclon a závěsů + ubrusů po akcích konaných obcí.
 • Zajišťuje čištění všech svítidel.
 • Zajišťuje drobné opravy (nebo zajistí nápravu).
 • Každých 14 dní ve středu připraví popelnice k odvozu odpadků a zajistí jejich úklid nastanovené místo. Zodpovídá za úklid sokolovny – v případě, že není zvlášť zřízeno místo uklizečky, zastává její funkci.
 • V topném období zajišťuje vytápění prostor budovy.
 • Při akcích zpřístupnit únikové východy.

Uklizečka

Úklidem budovy pověřuje starosta uklizečku, na základě dohody o pracovní činnosti, která se řídí pokyny správce sokolovny 
 
Pracovní povinnosti uklizečky:
 • Úklid šatny, sálu, přísálí, kuchyně, sociálních zařízení, vstupní chodby a bočních chodeb, schodiště, jeviště, „galerka“, včetně mytí oken dle potřeby – minimálně však 2x ročně
 • Zametání a údržba chodníku před budovou sokolovny, úklid sněhu na plochách před budovou sokolovny spojené s posypem chodníku.
 • Úklid hřiště u sokolovny (v letním období).
 • V případě škod, poškození budovy, havárie – hlásit okamžitě správci sokolovny.
 • Zajišťuje nákup čistících a hygienických potřeb.
   
Povinnosti SK Sokol Žlutava
Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného cvičitele.
 • V průběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
 • Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
 • V případě škod, poškození budovy, havárie – hlásí okamžitě správci sokolovny,  poznačí do knihy závad.
 •  Zodpovědní cvičitelé dbají  na přezouvání cvičenců.
 •  Vede knihu závad a úrazů.
 Povinnosti ZŠ Žlutava
 
 • Dodržuje cvičební hodiny dle rozpisu pod vedením zodpovědného učitele.
 • V průběhu cvičebních hodin dodržuje bezpečnostní předpisy a pořádek.
 • Chrání obecní majetek před zničením a znehodnocením.
 • V případě škod, poškození budovy, havárie – hlásí okamžitě správci sokolovny, poznačí do knihy závad
 • Zodpovědní učitelé dbají  na přezouvání cvičenců.
   
Provoz budovy 
 
 • Rozvrh cvičebních hodin je uveden v příloze č. 3 a vyvěšen v prostoru hlavního vchodu, s uvedením cvičitelů, kteří mají propůjčené klíče.
 • Pronájem prostor budovy sokolovny je nutno dohodnout se správcem budovy předem. Správcem budovy je předána pronajatá část budovy a  příslušné klíče. Současně je dohodnuta doba předání po akci a zaplacení nájemného.
 • V celé budově sokolovny platí zákaz kouření.
 • Příprava a výzdoba sálu na akceproběhne v sobotu v dopoledních hodinách tak, aby nebyly narušeny páteční cvičební hodiny sportovních oddílů. Pokud bude jinak, dohodne se pořadatel předem přímo s vedením SK Sokol a se správcem sokolovny.
 • Pořadatelé všech akcí zajistí po akci úklid stolů, židlí, vrácení zapůjčeného inventáře, výzdoby a hrubých nečistot, včetně prostor před  budovou sokolovny. Po akci rovněž odklidí odpadky a předají pronajaté prostory vyklizené a vyčištěné správci sokolovny
 • Dbát na to, aby nebyly uzamčeny únikové východy.
   

Provoz dětského hřiště

Dětské hřiště je volně přístupné. 
 
 • Pokud se budou na dětském hřišti konat celodenní sportovní akce, je možné využít sociální zařízení v budově sokolovny.
 • Na dětském hřišti není dovoleno parkování automobilů. 
   

Rozdělení klíčů od budovy 

Klíče od budovy jsou rozděleny takto:

 • Správce:           všechny klíče
 • Škola:               spojovací krček se školou, nářaďovna
 • Obecní úřad:    všechny klíče
 • Cvičitelé SK:    hlavní vchod, nářaďovna - viz příloha č. 2

 10. Osvobozené akce :

I.  Ples
II. Pouťová zábava 
III. Silvestrovská nebo předsilvestrovská zábava 
IV. Výstava ovoce, výstava chovatelů
V.  Akce osvobozené starostou obce ( příp. radou obce)
VI. Akce obecního úřadu, školy
VII. Akce místních sportovních oddílů FC, SK Sokol 
 
Schváleno Zastupitelstvem obce  Žlutava dne 24.1.2011 - s platností od 1.2. 2011
 
Příloha č. 1
Poplatky za pronájem prostor v budově sokolovny:
Místní občané,organizace:           
                                                                          
 • Velký sál sokolovny+ přísálí          1.000,- Kč                                           
 • Velký sál (pohřeb, schůze)                200,- Kč                                           
 • Přísálí                                                    400,- Kč                                           
 • Kuchyně                                                200,- Kč                                           
 • Příprava sálu den předem                  500,- Kč
Cizí občané, organizace: 
Velký sál sokolovny:
 
 • Soukromá oslava                                3.500,- Kč 
 • Sportovní akce (do 2 hodin)                 200,- Kč 
 • Sportovní akce celodenní                      600,- Kč 
 • Prodejní akce (800 – 1500)                     800,- Kč 
 • Příprava sálu den předem                      500,- Kč
Přísálí:
 • Kulturní akce                                   1.500,- Kč 
 
Doplnění:
 • K uvedeným nájmům se připočítá spotřeba el. energie v paušální částce 200,- Kč
 • Vedle pronájmu při zapůjčení inventáře se připočítá paušální částka 100,- Kč.
 • Za vyprání damaškových ubrusů 10,- Kč/ 1ks.
 • Sál se předává po akci správci druhý den nejpozději do 10:00 hodin
 • Příprava sálu den předem je možná od 19:00 hodin – nutno nahlásit správci sokolovny, v případě, že se bude sál připravovat dříve než v 19:00hodin, (nejdříve však v 16:00 hodin) - je to možné pouze po předchozí dohodě s vedením SK Sokol Žlutava  – příprava sálu den předem je vždy zpoplatněna částkou 500,- Kč.
   

            

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat